คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวช. 2
กลุ่ม ชก.2/3
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน ช่างกลโรงงาน
ที่ปรึกษานายศิโรวัสย์ ศรีหนองบัว
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
20001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11
20102-2011นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 1-3-24
20102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20102-2102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 2-6-48
20102-2101เขียนแบบเครื่องมือกล 2 1-3-24
20102-2203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ 2-6-48
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  10-30-20 40
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 ว่าที่ ร.ท.เอกชัย
‹------------------ 20102-2002 ------------------›
 ว่าที่ ร.ท.เอกชัย เสนาดี
325 
 นายธีระ
325 
‹------------------ 20102-2011 ------------------›
 นายธีระ ไสโม้
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 นายศิโรวัสย์
 นายสัญญา
‹--------- 20102-2101 ---------›
 นายสัญญา พะมณี
 นายสัญญา
132 
 นายเรืองศักดิ์
233 
‹--------- 20000-1205 ---------›
 นางนภัสสร หินเธาว์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20102-2102 ---------›
 นายเวคิน กิติราช
‹--------- 20102-2102 ---------›
 นายเวคิน กิติราช
‹---------------------------- 20102-2102 ----------------------------›
 นายเวคิน กิติราช
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20102-2203 ---------›
 นายภูมินทร์ ไชยวรรณ
‹--------- 20102-2203 ---------›
 นายภูมินทร์ ไชยวรรณ
‹--------- 20102-2203 ---------›
 นายภูมินทร์ ไชยวรรณ
‹--------- 20000-2003 ---------›
 นายธวัช สะตะ
‹--------- 20102-2203 ---------›
 นายภูมินทร์ ไชยวรรณ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
142 
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
 น.ส.เจติยา ค่อมสิงห์
245 
 นายชโลธร
244 
‹--------- 20000-1603 ---------›
 นายอุกฤษ เหมมี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายวีระมิตร ไชยชาติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech