คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวช. 3
กลุ่ม ชก.3/7
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน ช่างกลโรงงาน
ที่ปรึกษานายเรืองศักดิ์ เรืองไชย
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 0-2-12
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23
20102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกล 2-0-22
20102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล 0-6-26
20102-2106ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล 0-6-26
20102-2110ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี 0-6-26
20102-8501โครงงาน 0-12-412
20000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  6-39-19 45
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20102-2106 ----------------------------›
 นายอานุภาพ รบไพรินทร์
‹--------- 20102-2106 ---------›
 นายอานุภาพ รบไพรินทร์
‹--------- 20102-2006 ---------›
 น.ส.พัชรา วิคารมย์
‹------------------ 20102-8501 ------------------›
 นายเอกชัย 1 -
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 นายเรืองศักดิ์
133 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 นายกฤษมงคล เวียงนนท์
232 
‹--------- 20000-1208 ---------›
 นายแทนไท เกาะลุน
 นายเอกชัย 1
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
142 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
 น.ส.เจติยา ค่อมสิงห์
 นายธวัช
‹------------------------------------- 20102-2104 -------------------------------------›
 นายธวัช สะตะ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
134 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
 น.ส.วรญา ภาวะศิลป์
 ว่าที่ ร.ท.เอกชัย
‹--------- 20102-8501 ---------›
 ว่าที่ ร.ท.เอกชัย เสนาดี
‹--------- 20000-2005 ---------›
 ว่าที่ ร.ท.เอกชัย เสนาดี
 ว่าที่ ร.ท.เอกชัย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20102-2110 ----------------------------›
 น.ส.พัชรา วิคารมย์
‹--------- 20102-2110 ---------›
 น.ส.พัชรา วิคารมย์
‹---------------------------- 20102-8501 ----------------------------›
 นายเอกชัย 1 -
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายวีระมิตร ไชยชาติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech