คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวช. 2
กลุ่ม ชฟ.2/7
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า
สาขางาน ช่างไฟฟ้า
ที่ปรึกษานายอนุศาสน์ ชะอ้อน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12
20000-1206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต 0-2-12
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
20104-2007เครื่องทำความเย็น 1-6-37
20104-2008มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1-6-37
20104-2105หม้อแปลงไฟฟ้า 1-3-24
20104-2111ดิจิทัลเบื้องต้น 1-3-24
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  8-30-18 38
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
331 
‹--------- 20000-1205 ---------›
 นางณัทกาญจน์ ภูมิธนสวัสดิ์
342 
‹--------- 20000-1206 ---------›
 นางทองสุข ลีลาด
 น.ส.ธัญพร
‹------------------ 20104-2105 ------------------›
 นายอนุศาสน์ ชะอ้อน
 นายอนุศาสน์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
244 
 นายชโลธร
 นายณรงค์
‹------------------ 20100-1004 ------------------›
 นายณรงค์ ปานสวัสดิ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
132 
 นายเรืองศักดิ์
134 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
 น.ส.วรญา ภาวะศิลป์
‹------------------ 20104-2111 ------------------›
 นายอุทิศ วงษ์พัฒน์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายยุทธศาสตร์
‹------------------ 20104-2007 ------------------›
 นายอรรถพงษ์ ภูบุญอบ
‹--------- 20104-2007 ---------›
 นายอรรถพงษ์ ภูบุญอบ
‹--------- 20000-2003 ---------›
 ส.อ.ยุทธพงษ์ โยธาภักดี
 นายอรรถพงษ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 นายอนุศาสน์
 นายอรรถพงษ์
‹--------- 20104-2008 ---------›
 นายยุทธศาสตร์ น้อยศรี
‹---------------------------- 20104-2008 ----------------------------›
 นายยุทธศาสตร์ น้อยศรี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชู)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech