คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวช. 2
กลุ่ม ชธ.2/3
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา โยธา
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษานายอุปถัมภ์ อุปลี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20121-1001คณิตศาสตร์ช่างโยธา 2-0-22
20001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20121-2002การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 1-3-24
20121-2004การประมาณราคางานก่อสร้าง 1-3-24
20121-2007การเขียนแบบโยธาเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20121-2106งานโยธา 0-6-26
20121-2113การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานโยธา 1-3-24
20121-2119งานสุขาภิบาล 1-3-24
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  13-26-21 39
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 นายอุปถัมภ์
233 
‹--------- 20000-1205 ---------›
 นางนภัสสร หินเธาว์
929 
 นายสมมาตร
929 
‹------------------ 20121-2119 ------------------›
 นายสมมาตร คำภักดี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
929 
 นายอุปถัมภ์
929 
‹------------------ 20121-2113 ------------------›
 นายอุปถัมภ์ อุปลี
929 
 นายอุปถัมภ์
142 
‹--------- 20001-1002 ---------›
 น.ส.เจติยา ค่อมสิงห์
‹------------------ 20121-2002 ------------------›
 นายอุปถัมภ์ อุปลี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
244 
 นายชโลธร
133 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 นายกฤษมงคล เวียงนนท์
132 
 นายเรืองศักดิ์
926 
‹---------------------------------------------- 20121-2106 ----------------------------------------------›
 นายสมมาตร คำภักดี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายจิรวัฒน์
‹------------------ 20121-2004 ------------------›
 นายจิรวัฒน์ ภูลายยาว
‹--------- 20000-2003 ---------›
 นายอุปถัมภ์ อุปลี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
929 
 น.ส.สุจิตรา
929 
‹------------------ 20121-2007 ------------------›
 น.ส.สุจิตรา พุสิมมา
929 
‹--------- 20121-1001 ---------›
 น.ส.สุจิตรา พุสิมมา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายจิรวัฒน์ ภูลายยาว)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech