คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวช. 1
กลุ่ม ชย.1/3
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกลและยานยนต์ (67)
สาขางาน ช่างยนต์ (67)
ที่ปรึกษานายวัชพล จำปานา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 0-2-12
20000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 1-2-23
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
20001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
20101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 1-6-37
20101-2002งานเครื่องยนต์ดีเซล 1-6-37
20101-2006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2-0-22
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  10-27-19 37
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
823 
‹--------- 20101-2006 ---------›
 นายพันฤทธิ์ แถลงศรี
331 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 นางณัทกาญจน์ ภูมิธนสวัสดิ์
144 
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
 น.ส.ชวนิดา ประแดงปุย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายคทาวุธ
‹------------------ 20100-1004 ------------------›
 น.ส.นิลยา อัคษร
 นายพิเชษฐ์
‹------------------ 20100-1005 ------------------›
 นายพิเชษฐ์ จันทรังศรี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 นายวัชพล
829 
 นายอุทัย
829 
‹--------- 20101-2002 ---------›
 นายอุทัย แหลมฉลาด
829 
‹---------------------------- 20101-2002 ----------------------------›
 นายอุทัย แหลมฉลาด
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
241 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 นายนฤพนธ์ สุริฉาย
‹--------- 20100-1002 ---------›
 นายรังสรรค์ เสนาสิงห์
132 
 นายเรืองศักดิ์
‹--------- 20000-2001 ---------›
 นายวัชพล จำปานา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
824 
 นายเอกสิทธิ์
824 
‹------------------ 20101-2001 ------------------›
 นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล
824 
‹------------------ 20101-2001 ------------------›
 นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายสุรเชษฐ์ ประทุมโคตร)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech