คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวช. 1
กลุ่ม ชฟ.1/2
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา พลังงาน ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (67)
สาขางาน ช่างไฟฟ้า (67)
ที่ปรึกษานายเอกชัย สิมสา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 0-2-12
20000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 1-2-23
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
20100-1006งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
20104-2001เขียนแบบไฟฟ้า 0-4-24
20104-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24
20104-2004เครื่องวัดไฟฟ้า 1-3-24
20104-2005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 1-6-37
20104-2018อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1-3-24
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  9-34-21 43
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายศิโรวัสย์
‹------------------ 20100-1006 ------------------›
 นายธวัช สะตะ
 นายอภินันท์
‹------------------ 20104-2018 ------------------›
 นายอภินันท์ ก้อนมณี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
334 
 นายรังษี
334 
‹------------------ 20100-1001 ------------------›
 นายรังษี เวียงวิเศษ
‹---------------------------- 20104-2001 ----------------------------›
 ส.อ.ยุทธพงษ์ โยธาภักดี
 น.ส.จิตราภรณ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20104-2002 ------------------›
 น.ส.จิตราภรณ์ สารภักดี
 นายกฤษิกร
‹---------------------------------------------- 20104-2005 ----------------------------------------------›
 นายเพชร สำราญจิตต์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายเพชร
‹------------------ 20104-2004 ------------------›
 นายกฤษิกร ศรีบุญ
235 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 นางอนุธิดา อาศิรกานต์
‹--------- 20000-2001 ---------›
 นายเพชร สำราญจิตต์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 นายเอกชัย
133 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 นายกฤษมงคล เวียงนนท์
241 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 นายนฤพนธ์ สุริฉาย
144 
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
 น.ส.ชวนิดา ประแดงปุย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชู)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech