คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวช. 1
กลุ่ม ชถ.1/1
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา อุตสาหกรรมก่อสร้าง (67)
สาขางาน สถาปัตยกรรม (67)
ที่ปรึกษาน.ส.ชวนิดา ประแดงปุย
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 0-2-12
20000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0-2-12
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20001-1001สุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 1-2-23
Home-roomHomeroom 0-1-01
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20108-2001พื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 1-3-24
20100-1008พื้นฐานงานปูน 0-6-26
20100-1009เขียนแบบเบื้องต้น 1-3-24
20100-1012ศิลปะและภาพร่าง 1-3-24
20108-2002วัสดุก่อสร้าง 1 2-0-22
20108-2016ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ 1-4-35
 รวม  11-28-21 39
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 น.ส.ชวนิดา
935 
‹------------------ 20100-1012 ------------------›
 น.ส.สุทธิดา ไชยโสดา
935 
 น.ส.สุทธิดา
244 
‹------------------ 20001-1001 ------------------›
 นายอุกฤษ เหมมี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
224 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 นางสุภิญญา วรศักดิ์
 
‹--------- 20100-1008 ---------›
 นายภานุมาศ ไชยสิงห์
 
‹---------------------------- 20100-1008 ----------------------------›
 นายภานุมาศ ไชยสิงห์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
241 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 นายนฤพนธ์ สุริฉาย
942 
‹--------- 20108-2002 ---------›
 น.ส.ศิรินภา ลุนชัยญา
935 
‹------------------------------------- 20108-2016 -------------------------------------›
 นางสุธาสินี ชมาฤกษ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
235 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 นางอนุธิดา อาศิรกานต์
935 
‹--------- 20100-1009 ---------›
 นางสุธาสินี ชมาฤกษ์
935 
‹--------- 20100-1009 ---------›
 นางสุธาสินี ชมาฤกษ์
 
‹--------- 20000-2001 ---------›
 น.ส.ศิรินภา ลุนชัยญา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
935 
‹---------------------------- 20108-2001 ----------------------------›
 น.ส.สุทธิดา ไชยโสดา
133 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 นายกฤษมงคล เวียงนนท์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายบัญญัติ พงษ์พิริยะเดชะ)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech