คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวช. 1
กลุ่ม ชธ.1/3
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา อุตสาหกรรมก่อสร้าง (67)
สาขางาน โยธา (67)
ที่ปรึกษานางอนุธิดา อาศิรกานต์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 0-2-12
20000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0-2-12
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20100-1008พื้นฐานงานปูน 0-6-26
20100-1009เขียนแบบเบื้องต้น 1-3-24
20100-1010การสำรวจเบื้องต้น 1-6-37
20100-1011ฝึกฝีมืองานไม้ 1-6-37
20121-2023วัสดุก่อสร้าง 2-0-22
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
Home-roomHomeroom 0-1-01
20121-2025หลักการพื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 1-3-24
 รวม  8-31-18 39
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 นางอนุธิดา
912 
 นายรณฤทธิ์
912 
‹--------- 20100-1009 ---------›
 นายรณฤทธิ์ ฤทธิมนตรี
912 
 นายรณฤทธิ์
929 
 น.ส.สุจิตรา
235 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 นางอนุธิดา อาศิรกานต์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
241 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 นายนฤพนธ์ สุริฉาย
‹--------- 20121-2023 ---------›
 นายจิรวัฒน์ ภูลายยาว
929 
‹------------------ 20121-2025 ------------------›
 น.ส.สุจิตรา พุสิมมา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
224 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 นางสุภิญญา วรศักดิ์
944 
 นายภานุมาศ
 นายภานุมาศ
‹------------------------------------- 20100-1010 -------------------------------------›
 นายภานุมาศ ไชยสิงห์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1008 ----------------------------›
 นายสมมาตร คำภักดี
‹--------- 20100-1008 ---------›
 นายสมมาตร คำภักดี
‹--------- 20000-2001 ---------›
 นายภานุมาศ ไชยสิงห์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
925 
 นายเรวัชชัย
925 
‹------------------ 20100-1011 ------------------›
 นายเรวัชชัย รอตเจริญ
925 
‹------------------ 20100-1011 ------------------›
 นายเรวัชชัย รอตเจริญ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายจิรวัฒน์ ภูลายยาว)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech