คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวส. 2
กลุ่ม สอฟ.2/8
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้า
สาขางาน ไฟฟ้า
ที่ปรึกษานายทัดเทพ ชีวะโอสถ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3-0-33
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
30104-1003วงจรไฟฟ้า 2 2-3-35
30104-2006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 2-3-35
30104-2003เครื่องกลไฟฟ้า 1 2-3-35
30104-2104ไมโครคอนโทรลเลอร์ 2-3-35
30104-2209ดิจิทัลประยุกต์ 2-3-35
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  20-20-26 40
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
315 
‹------------------ 30000-1206 ------------------›
 นางวราพร สิมมา
341 
‹--------- 30001-2001 ---------›
 นายพัชรวัฒน์ จารุตัน
332 
‹--------- 30001-2001 ---------›
 นางนภาภรณ์ สาผิว
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30104-2003 ---------›
 นายพีระพงษ์ สาสิมมา
‹--------- 30104-1003 ---------›
 นายเอกชัย สิมสา
‹--------- 30104-2104 ---------›
 นายประชา สุทธิโชติ
‹------------------ 30104-2006 ------------------›
 นายพุฒิพงศ์ ไชยราช
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30104-2003 ------------------›
 นายทักษิณ โสภาปิยะ
 นายพุฒิพงศ์  นายพุฒิพงศ์
‹--------- 30104-2209 ---------›
 นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชู
243 
‹--------- 30000-1601 ---------›
 นายเรืองศักดิ์ แสวงสุข
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30104-2209 ------------------›
 นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชู
 นายประชา
‹--------- 30104-2104 ---------›
 นายประชา สุทธิโชติ
‹--------- 30000-2003 ---------›
 นายทัดเทพ ชีวะโอสถ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 นายทัดเทพ
‹------------------ 30104-1003 ------------------›
 นายเอกชัย สิมสา
242 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
 น.ส.เกสร์ชุญาณ์ ไชยพิมพ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชู)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech