คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวส. 2
กลุ่ม สอส.2/1
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง
สาขางาน ก่อสร้าง
ที่ปรึกษานายไพบูลย์ เขียวรัมย์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล 0-2-12
30000-1502ศาสตร์พระราชา 3-0-33
30100-0301ทฤษฎีโครงสร้าง 3-0-33
30001-1052กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง 2-0-22
30106-2002งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร 0-6-36
30106-2006เขียนแบบประยุกต์ด้วยคอมพิวเตอร์ 0-6-36
30106-2007โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานก่อสร้าง 0-6-36
30106-2110เทคโนโลยีวัสดุเลียนแบบธรรมชาติ 0-4-24
30106-2117โครงการงานก่อสร้างอาคาร 0-6-36
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  8-33-23 41
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 นายไพบูลย์
914 
‹------------------ 30106-2002 ------------------›
 นายนิรันดร์ คำเรืองศรี
914 
‹------------------ 30106-2002 ------------------›
 นายนิรันดร์ คำเรืองศรี
911 
‹--------- 30106-2117 ---------›
 นายไพบูลย์ เขียวรัมย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
911 
‹---------------------------- 30106-2117 ----------------------------›
 นายไพบูลย์ เขียวรัมย์
914 
‹------------------ 30100-0301 ------------------›
 นายนิรันดร์ คำเรืองศรี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
315 
‹--------- 30000-1205 ---------›
 นางวราพร สิมมา
911 
‹--------- 30001-1052 ---------›
 นายไพบูลย์ เขียวรัมย์
‹---------------------------------------------- 30106-2007 ----------------------------------------------›
 นายไพบูลย์ เขียวรัมย์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30106-2006 ----------------------------›
 นายนิรันดร์ คำเรืองศรี
‹--------- 30106-2006 ---------›
 นายนิรันดร์ คำเรืองศรี
‹--------- 30000-2003 ---------›
 นายไพบูลย์ เขียวรัมย์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
911 
‹---------------------------- 30106-2110 ----------------------------›
 นายไพบูลย์ เขียวรัมย์
225 
‹------------------ 30000-1502 ------------------›
 น.ส.จารุริณ โสหา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายไพบูลย์ เขียวรัมย์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech