คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวส. 2
กลุ่ม สอร.2/1
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา สำรวจ
สาขางาน สำรวจ
ที่ปรึกษานายมานัส ยอดทอง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล 0-2-12
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
30109-2001การสำรวจชั้นสูง 2-3-35
30109-2007การเขียนแบบสำรวจด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30109-2006การสำรวจด้วยระบบสัญญาณดาวเทียม 2-3-35
30109-2004ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2-3-35
30109-2005การสำรวจเส้นทางชั้นสูง 2-3-35
30109-2108การสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ 1-3-24
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  17-23-24 40
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 นายมานัส
222 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
 น.ส.สุพรรษา อเนกบุณย์
943 
‹--------- 30109-2005 ---------›
 ว่าที่ ร.ต.ธิดารัตน์ นฤพงษ์
943 
‹------------------ 30109-2005 ------------------›
 ว่าที่ ร.ต.ธิดารัตน์ นฤพงษ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30109-2007 ---------›
 นายมานัส ยอดทอง
‹--------- 30109-2007 ---------›
 นายมานัส ยอดทอง
 นายมานัส
945 
‹------------------ 30100-0105 ------------------›
 น.ส.พนิดา ศิริกรรณ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
315 
‹--------- 30000-1205 ---------›
 นางวราพร สิมมา
945 
‹--------- 30109-2001 ---------›
 น.ส.พนิดา ศิริกรรณ์
945 
‹------------------ 30109-2001 ------------------›
 น.ส.พนิดา ศิริกรรณ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
945 
‹--------- 30109-2006 ---------›
 น.ส.พนิดา ศิริกรรณ์
945 
 น.ส.พนิดา
945 
‹--------- 30109-2006 ---------›
 น.ส.พนิดา ศิริกรรณ์
‹--------- 30000-2003 ---------›
 นายมานัส ยอดทอง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
945 
 น.ส.พนิดา
945 
‹------------------ 30109-2108 ------------------›
 น.ส.พนิดา ศิริกรรณ์
945 
‹--------- 30109-2004 ---------›
 น.ส.พนิดา ศิริกรรณ์
945 
‹------------------ 30109-2004 ------------------›
 น.ส.พนิดา ศิริกรรณ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายมานัส ยอดทอง)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างสำรวจ


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech