คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวส. 2
กลุ่ม สอก.2/2
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม
สาขางาน เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษานายธีระ ไสโม้
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30000-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-12
30111-1002เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ 2-2-34
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
30100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-2-34
30111-2008เทคนิคการจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 1-2-23
30111-2102งานบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง 2-3-35
30111-8502โครงงาน 1 0-6-26
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  12-22-20 34
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
332 
‹--------- 30001-2001 ---------›
 นางนภาภรณ์ สาผิว
332 
‹--------- 30001-2001 ---------›
 นางบังอร พลมิตร
222 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
 น.ส.สุพรรษา อเนกบุณย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 นายธีระ
 นายกิตติโรจน์
‹--------- 30111-2008 ---------›
 นายธีระศักดิ์ คงเอม
‹---------------------------- 30111-8502 ----------------------------›
 นาย ธีระศักดิ์ 1 1
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
325 
‹--------- 30100-0104 ---------›
 นายธีระ ไสโม้
324 
‹--------- 30100-0104 ---------›
 นายอภิสิทธิ์ กล่ำสกุล
‹--------- 30111-1002 ---------›
 นายกิตติโรจน์ โชติชื่น
‹--------- 30111-1002 ---------›
 น.ส.สุปาณี วงศ์พระจันทร์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
245 
‹--------- 30000-1610 ---------›
 นายอัศชาติ อาศิรกานต์
‹--------- 30000-2003 ---------›
 นายธีระศักดิ์ คงเอม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30111-8502 ---------›
 นายธีระศักดิ์ คงเอม
‹--------- 30111-2102 ---------›
 นายธีระศักดิ์ คงเอม
‹------------------ 30111-2102 ------------------›
 น.ส.อัจฉราพร พลประถม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายกิตติโรจน์ โชติชื่น)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech