คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวส. 2
กลุ่ม สอท.2/3
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีโทรคมนาคม
สาขางาน เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม
ที่ปรึกษานายอภินันท์ ก้อนมณี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร 2-2-34
30000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
30119-2002สายส่งและสายอากาศโทรคมนาคม 2-3-35
30119-2005ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2-3-35
30119-2007เทคโนโลยีสื่อสารไมโครเวฟ 2-3-35
30105-9001คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3-0-33
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  15-16-20 31
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30119-2002 ------------------›
 นายบัณฑิต จันทร์พุฒ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30119-2002 ---------›
 นายบัณฑิต จันทร์พุฒ
243 
‹--------- 30000-1601 ---------›
 นายเรืองศักดิ์ แสวงสุข
332 
‹--------- 30001-2001 ---------›
 นางนภาภรณ์ สาผิว
332 
‹--------- 30001-2001 ---------›
 นางนภาภรณ์ สาผิว
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30105-9001 ------------------›
 นายอภินันท์ ก้อนมณี
 นายอภินันท์
‹--------- 30119-2007 ---------›
 นายอภินันท์ ก้อนมณี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 นายอภินันท์
‹------------------ 30119-2005 ------------------›
 นายบัณฑิต จันทร์พุฒ
‹--------- 30119-2007 ---------›
 นายอภินันท์ ก้อนมณี
‹--------- 30000-2003 ---------›
 นายอภินันท์ ก้อนมณี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
143 
‹---------------------------- 30000-1303 ----------------------------›
 น.ส.วิมลศิลป์ หลงโสกเชือก
‹--------- 30119-2005 ---------›
 นายบัณฑิต จันทร์พุฒ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายบัณฑิต จันทร์พุต)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech