คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวส. 2
กลุ่ม สอธ.2/4
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา โยธา
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษานายฉัตรชัย พานิช
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
30100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
30001-1052กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง 2-0-22
30121-2003ปฐพีกลศาสตร์ 2-2-34
30121-2005การประมาณราคางานโยธา 1-4-35
30121-2007การสํารวจเส้นทาง 2-3-35
30121-2103วิศวกรรมการทาง 3-0-33
30121-2112ระบบสุขาภิบาล 2-0-22
30121-2101การควบคุมและวางแผนการก่อสร้างงานโยธา 3-0-33
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  23-14-28 37
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 นายฉัตรชัย
924 
‹------------------ 30100-0105 ------------------›
 น.ส.เมสิณี นิลทะวัช
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
928 
‹--------- 30121-2003 ---------›
 นายฉัตรชัย พานิช
923 
‹--------- 30121-2007 ---------›
 นายพรศักดิ์ นะคะจัด
923 
‹------------------ 30121-2007 ------------------›
 นายพรศักดิ์ นะคะจัด
928 
‹--------- 30121-2003 ---------›
 นายฉัตรชัย พานิช
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30121-2103 ------------------›
 น.ส.สุพิตรา ชัยเดช
‹------------------ 30121-2101 ------------------›
 นายอนุวัติ พาระพัฒน์
924 
‹--------- 30001-1052 ---------›
 น.ส.เมสิณี นิลทะวัช
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30121-2005 ----------------------------›
 นายอนุวัติ พาระพัฒน์
 นายอนุวัติ  น.ส.สุพิตรา
‹--------- 30000-2003 ---------›
 นายอนุวัติ พาระพัฒน์
 น.ส.สุพิตรา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
332 
‹--------- 30001-2001 ---------›
 นางนภาภรณ์ สาผิว
321 
‹--------- 30001-2001 ---------›
 น.ส.เปรมิกา พุทธา
223 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
 นายไพโรจน์ นาชัยสิทธิ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายจิรวัฒน์ ภูลายยาว)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech