คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวส. 1
กลุ่ม สอย.1/6
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกลและยานยนต์ (67)
สาขางาน เทคนิคยานยนต์ (67)
ที่ปรึกษานายทรงเนตร ต้นสีนนท์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30101-0001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลเบื้องต้น 2-3-35
30100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
30101-0002งานเครื่องล่างและส่งกำลังรถยนต์เบื้องต้น 2-3-35
30000-1201ภาษาอังกฤษสำหรับงานอาชีพ 1-2-23
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30000-1503หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำเนินชีวิต 1-0-11
30000-1604นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-12
30100-1016นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-3-35
30101-2001กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล 3-0-33
30000-2001กิจกรรมสร้างสุจริตจิตอาสา 0-2-02
30001-1003การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานอาชีพ 2-2-34
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  17-21-24 38
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
341 
‹--------- 30001-1003 ---------›
 นายพัชรวัฒน์ จารุตัน
322 
‹--------- 30001-1003 ---------›
 น.ส.เปรมิกา พุทธา
245 
‹--------- 30000-1604 ---------›
 นายอัศชาติ อาศิรกานต์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
242 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
 น.ส.เกสร์ชุญาณ์ ไชยพิมพ์
 นายธนกร
‹------------------ 30100-0003 ------------------›
 นายธนกร หารวิชัย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 นายทรงเนตร
826 
‹------------------ 30101-2001 ------------------›
 นายอรรถวิทย์ ตรีเหรา
324 
‹--------- 30100-1016 ---------›
 นายอภิสิทธิ์ กล่ำสกุล
325 
‹------------------ 30100-1016 ------------------›
 นายธีระ ไสโม้
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30101-0001 ---------›
 นายภูริพงศ์ อักษรพิมพ์
822 
‹--------- 30101-0002 ---------›
 นายพิชัย คำประเทือง
822 
 นายพิชัย
133 
 นายกฤษมงคล
‹--------- 30000-2001 ---------›
 น.ส.มุขพิมาน กลางฮวด
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
822 
‹--------- 30101-0002 ---------›
 นายพิชัย คำประเทือง
‹--------- 30101-0001 ---------›
 นายภูริพงศ์ อักษรพิมพ์
 นายภูริพงศ์
233 
‹------------------ 30000-1201 ------------------›
 นางนภัสสร หินเธาว์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายสุรเชษฐ์ ประทุมโคตร)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech