คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวส. 1
กลุ่ม สยฟ.1/1
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกลและยานยนต์ (67)
สาขางาน เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า (หลักสูตรปี 67)
ที่ปรึกษานายมานิตย์ จันมี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30101-0002งานเครื่องล่างและส่งกำลังรถยนต์เบื้องต้น 2-3-35
30143-0002เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า 2-0-22
30000-1201ภาษาอังกฤษสำหรับงานอาชีพ 1-2-23
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30000-1503หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำเนินชีวิต 1-0-11
30000-1604นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-12
30001-1002องค์การและการบริหารงานคุณภาพ 3-0-33
30001-1001การเป็นผู้ประกอบการ 2-2-34
30100-1016นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-3-35
30143-2006งานมอเตอร์ขับเคลื่อนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า 1-4-35
30000-2001กิจกรรมสร้างสุจริตจิตอาสา 0-2-02
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  17-19-24 36
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
245 
‹--------- 30000-1604 ---------›
 นายอัศชาติ อาศิรกานต์
813 
‹--------- 30101-0002 ---------›
 นายภานุวัฒน์ นิลศรี
813 
‹------------------ 30101-0002 ------------------›
 นายภานุวัฒน์ นิลศรี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
233 
‹------------------ 30000-1201 ------------------›
 นางนภัสสร หินเธาว์
133 
 นายกฤษมงคล
135 
‹------------------ 30001-1002 ------------------›
 น.ส.รัตน์ฐิตา จันทร์อ่อน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 นายมานิตย์
222 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
 น.ส.สุพรรษา อเนกบุณย์
813 
 นายภานุวัฒน์
813 
‹---------------------------- 30143-2006 ----------------------------›
 นายภานุวัฒน์ นิลศรี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
324 
‹--------- 30100-1016 ---------›
 นายอภิสิทธิ์ กล่ำสกุล
324 
‹--------- 30100-1016 ---------›
 นายอภิสิทธิ์ กล่ำสกุล
324 
 นายอภิสิทธิ์
818 
 นายมานิตย์
‹--------- 30000-2001 ---------›
 นายมานิตย์ จันมี
818 
 นายมานิตย์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
131 
‹---------------------------- 30001-1001 ----------------------------›
 นางกรุณา ศรีสถาน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายภานุวัฒน์ นิลศรี)
หัวหน้าแผนกวิชายานยนต์ไฟฟ้า


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech