คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวส. 1
กลุ่ม สอผ.1/6
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา อุตสาหกรรมการผลิต (หลักสูตรปี 67)
สาขางาน เทคนิคการผลิต (หลักสูตรปี 67)
ที่ปรึกษานายประสิทธิ์ สุพรรณ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30100-0002เขียนแบบเทคนิค 1-3-24
30100-0005งานวัดละเอียด 1-2-23
30100-0006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป 1-3-24
30100-0008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
30000-1101ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1-2-23
30000-1203ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0-2-12
30000-1605การจัดการกีฬาและการออกกำลังกายเพื่ออาชีพ 0-2-12
30000-1503หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำเนินชีวิต 1-0-11
30100-1014กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
30001-1003การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานอาชีพ 2-2-34
30102-2013เครืองมือตัดในงานอุตสาหกรรม 2-0-22
30000-2001กิจกรรมสร้างสุจริตจิตอาสา 0-2-02
Home-roomHomeroom 0-1-01
30100-0001งานเทคนิคเบื้องต้น 0-6-26
 รวม  13-28-23 41
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายเฉลิมพล
‹------------------ 30100-0008 ------------------›
 นายเดชาธร ชุมมณเทียร
334 
 นายรังษี
334 
‹------------------ 30100-0002 ------------------›
 นายรังษี เวียงวิเศษ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 นายประสิทธิ์
234 
‹--------- 30000-1203 ---------›
 นายรัฐวิทย์ มาตย์สาลี
133 
 นายกฤษมงคล
211 
‹------------------ 30100-1014 ------------------›
 นายปริทัศน์ จันฤๅไชย
231 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
 น.ส.กัญญาณี แนวสุภาพ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสมิง
‹------------------ 30100-0006 ------------------›
 นายเดชาธร ชุมมณเทียร
 นายปริทัศน์
‹--------- 30100-0005 ---------›
 นายสมิง อบมา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30100-0001 ----------------------------›
 นายศุภชัย แสงบัวท้าว
‹--------- 30100-0001 ---------›
 นายศุภชัย แสงบัวท้าว
‹--------- 30000-2001 ---------›
 นายประสิทธิ์ สุพรรณ์
244 
‹--------- 30000-1605 ---------›
 นายอุกฤษ เหมมี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
333 
‹--------- 30001-1003 ---------›
 นางกิ่งผกา กองพล
341 
‹--------- 30001-1003 ---------›
 นายพัชรวัฒน์ จารุตัน
‹--------- 30102-2013 ---------›
 นายเดชาธร ชุมมณเทียร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายวีระมิตร ไชยชาติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech