คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวส. 1
กลุ่ม สอผ.1/11
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา อุตสาหกรรมการผลิต (หลักสูตรปี 67)
สาขางาน เทคนิคการผลิต (หลักสูตรปี 67)
ที่ปรึกษานายภูมินทร์ ไชยวรรณ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1201ภาษาอังกฤษสำหรับงานอาชีพ 1-2-23
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30000-1604นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-12
30000-1605การจัดการกีฬาและการออกกำลังกายเพื่ออาชีพ 0-2-12
30001-1003การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานอาชีพ 2-2-34
30100-1014กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
30102-2001เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 1-6-37
30102-2003โปรแกรมซีเอ็นซี 2-3-35
30102-2006มาตรวิทยาอุตสาหกรรม 2-2-34
30000-2001กิจกรรมสร้างสุจริตจิตอาสา 0-2-02
Home-roomHomeroom 0-1-01
30102-2032เทคนิคเขียนแบบชิ้นส่วนยานยนต์ 2-3-35
 รวม  16-25-25 41
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30102-2006 ---------›
 นายธีระชัย เลิศนาวีพร
‹--------- 30102-2006 ---------›
 นายธีระชัย เลิศนาวีพร
‹--------- 30102-2032 ---------›
 นายเฉลิมพล นามปัดถา
‹------------------ 30102-2032 ------------------›
 นายเฉลิมพล นามปัดถา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 นายภูมินทร์
222 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
 น.ส.สุพรรษา อเนกบุณย์
341 
‹--------- 30001-1003 ---------›
 นายพัชรวัฒน์ จารุตัน
341 
‹--------- 30001-1003 ---------›
 นายพัชรวัฒน์ จารุตัน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
243 
‹--------- 30000-1605 ---------›
 นายเรืองศักดิ์ แสวงสุข
245 
‹--------- 30000-1604 ---------›
 นายอัศชาติ อาศิรกานต์
‹--------- 30102-2003 ---------›
 นายธีระชัย เลิศนาวีพร
‹------------------ 30102-2003 ------------------›
 นายธีระชัย เลิศนาวีพร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายประสิทธิ์
‹------------------ 30102-2001 ------------------›
 นายประสิทธิ์ สุพรรณ์
‹--------- 30102-2001 ---------›
 นายประสิทธิ์ สุพรรณ์
‹--------- 30000-2001 ---------›
 นายธีระชัย เลิศนาวีพร
 นายประสิทธิ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
211 
‹------------------ 30100-1014 ------------------›
 นายปริทัศน์ จันฤๅไชย
234 
 นายรัฐวิทย์
234 
‹--------- 30000-1201 ---------›
 นายรัฐวิทย์ มาตย์สาลี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายวีระมิตร ไชยชาติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech