คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวส. 1
กลุ่ม สอก.1/2
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา อุตสาหกรรมการผลิต (หลักสูตรปี 67)
สาขางาน เทคนิคอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษานางรุ่งเรือง อินทนพ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1101ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1-2-23
30000-1201ภาษาอังกฤษสำหรับงานอาชีพ 1-2-23
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30001-1001การเป็นผู้ประกอบการ 2-2-34
30100-1014กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
30111-2002การเขียนแบบเพื่อการสื่อสารทางเทคนิค 2-2-34
30111-2005เทคนิคงานเครื่องมือกล 1-6-37
30111-2008เทคนิคการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 2-3-35
30000-2001กิจกรรมสร้างสุจริตจิตอาสา 0-2-02
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  15-20-22 35
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30111-2008 ---------›
 นายจรูญ กองบุญธรรม
‹--------- 30111-2008 ---------›
 น.ส.อัจฉราพร พลประถม
 น.ส.อัจฉราพร
231 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
 น.ส.กัญญาณี แนวสุภาพ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 นางรุ่งเรือง
 นายจรูญ
‹--------- 30111-2005 ---------›
 น.ส.สุปาณี วงศ์พระจันทร์
‹---------------------------- 30111-2005 ----------------------------›
 น.ส.สุปาณี วงศ์พระจันทร์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30100-1014 ------------------›
 นายจรูญ กองบุญธรรม
223 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
 นายไพโรจน์ นาชัยสิทธิ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
131 
‹--------- 30001-1001 ---------›
 นางกรุณา ศรีสถาน
131 
‹--------- 30001-1001 ---------›
 นางกรุณา ศรีสถาน
‹--------- 30000-2001 ---------›
 นายจรูญ กองบุญธรรม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30111-2002 ---------›
 นายบรรลือศักดิ์ ถีราวุฒิ
‹--------- 30111-2002 ---------›
 นายศุภมิตร กิจเธาว์
342 
‹------------------ 30000-1201 ------------------›
 นางทองสุข ลีลาด
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายกิตติโรจน์ โชติชื่น)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech