คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวส. 1
กลุ่ม สอฟ.1/2
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา พลังงาน ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปี 67)
สาขางาน ไฟฟ้า (หลักสูตรปี 67)
ที่ปรึกษาส.ต.ท.ธวัชชัย วงศ์สายตา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1201ภาษาอังกฤษสำหรับงานอาชีพ 1-2-23
30000-1302วิทยาศาสตร์งานอาชีพไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร 2-2-34
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30001-1001การเป็นผู้ประกอบการ 2-2-34
30104-2002วงจรไฟฟ้า 2-3-35
30104-2005เครื่องกลไฟฟ้า 1 2-3-35
30104-2007ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 2-3-35
30104-2039อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า 1-2-23
30000-2001กิจกรรมสร้างสุจริตจิตอาสา 0-2-02
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  15-20-22 35
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30104-2007 ---------›
 นายอุทิศ วงษ์พัฒน์
‹--------- 30104-2005 ---------›
 นายเสน่ห์ บริบูรณ์
‹--------- 30104-2002 ---------›
 นายธนกร หารวิชัย
‹------------------ 30104-2007 ------------------›
 นายอุทิศ วงษ์พัฒน์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
131 
‹---------------------------- 30001-1001 ----------------------------›
 นางกรุณา ศรีสถาน
‹--------- 30104-2039 ---------›
 นายภานุพงศ์ หล้าสวย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
242 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
 น.ส.เกสร์ชุญาณ์ ไชยพิมพ์
141 
‹--------- 30000-1302 ---------›
 นายศิลปชัย บุญรักษา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
141 
‹--------- 30000-1302 ---------›
 นายศิลปชัย บุญรักษา
342 
‹--------- 30000-1201 ---------›
 นางทองสุข ลีลาด
342 
 นางทองสุข
‹--------- 30000-2001 ---------›
 นายเอกชัย สิมสา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 ส.ต.ท.ธวัชชัย
 นายภานุพงศ์
‹--------- 30104-2002 ---------›
 นายธนกร หารวิชัย
 นายธนกร
‹------------------ 30104-2005 ------------------›
 นายเสน่ห์ บริบูรณ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชู)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech