คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวส. 1
กลุ่ม สออ.1/1
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา พลังงาน ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปี 67)
สาขางาน เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปี 67)
ที่ปรึกษานายสมชาย คุณสมบัติ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1201ภาษาอังกฤษสำหรับงานอาชีพ 1-2-23
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30000-1604นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-12
30000-1605การจัดการกีฬาและการออกกำลังกายเพื่ออาชีพ 0-2-12
30001-1001การเป็นผู้ประกอบการ 2-2-34
30105-2001การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-4-35
30105-2002สมองกลฝังตัว 2-3-35
30105-2005อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2-3-35
30105-2029วงจรพัลส์และดิจิทัลเทคนิค 2-3-35
30000-2001กิจกรรมสร้างสุจริตจิตอาสา 0-2-02
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  13-24-22 37
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
234 
‹------------------ 30000-1201 ------------------›
 นายรัฐวิทย์ มาตย์สาลี
 นายสาคร  นายสาคร
‹------------------ 30105-2005 ------------------›
 นายสาคร แถวโนนงิ้ว
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
222 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
 น.ส.สุพรรษา อเนกบุณย์
‹--------- 30105-2002 ---------›
 นายธาตรี สุภาระโยธิน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30105-2029 ---------›
 นายประณต ปิยมาพรชัย
‹--------- 30105-2029 ---------›
 นายประณต ปิยมาพรชัย
 นายประณต
‹------------------ 30105-2002 ------------------›
 นายธาตรี สุภาระโยธิน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 นายสมชาย
‹--------- 30105-2001 ---------›
 นายกล้าณรงค์ คำบึงกลาง
 นายกล้าณรงค์
‹--------- 30105-2001 ---------›
 นายกล้าณรงค์ คำบึงกลาง
‹--------- 30000-2001 ---------›
 นายสมชาย คุณสมบัติ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
243 
‹--------- 30000-1605 ---------›
 นายเรืองศักดิ์ แสวงสุข
245 
‹--------- 30000-1604 ---------›
 นายอัศชาติ อาศิรกานต์
131 
‹---------------------------- 30001-1001 ----------------------------›
 นางกรุณา ศรีสถาน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายพิเชษฐ์ จันทรังศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech