คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวส. 1
กลุ่ม สอส.1/3
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา อุตสาหกรรมก่อสร้าง (หลักสูตรปี 67)
สาขางาน ช่างก่อสร้าง (หลักสูตรปี 67)
ที่ปรึกษานายนิรันดร์ คำเรืองศรี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30000-1503หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำเนินชีวิต 1-0-11
30000-1605การจัดการกีฬาและการออกกำลังกายเพื่ออาชีพ 0-2-12
30100-1014กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
30100-1005กฎหมายในงานอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง 2-0-22
30001-1003การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานอาชีพ 2-2-34
30106-2001ทฤษฎีโครงสร้าง 3-0-33
30106-2009คอนกรีตเทคโนโลยี 2-2-34
30106-2011ทดสอบวัสดุก่อสร้าง 2-2-34
30106-0004พื้นฐานการอ่านแบบ เขียนแบบการก่อสร้าง 1-4-35
30000-2001กิจกรรมสร้างสุจริตจิตอาสา 0-2-02
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  19-15-25 34
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 นายนิรันดร์
242 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
 น.ส.เกสร์ชุญาณ์ ไชยพิมพ์
911 
‹--------- 30100-1005 ---------›
 นายไพบูลย์ เขียวรัมย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
914 
‹---------------------------- 30106-2009 ----------------------------›
 นายนิรันดร์ คำเรืองศรี
133 
 นายกฤษมงคล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
243 
‹--------- 30000-1605 ---------›
 นายเรืองศักดิ์ แสวงสุข
914 
‹--------- 30100-1014 ---------›
 นายนิรันดร์ คำเรืองศรี
914 
 นายนิรันดร์
914 
‹------------------ 30106-2001 ------------------›
 นายนิรันดร์ คำเรืองศรี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
911 
‹------------------ 30106-0004 ------------------›
 นายไพบูลย์ เขียวรัมย์
911 
‹--------- 30106-0004 ---------›
 นายไพบูลย์ เขียวรัมย์
‹--------- 30000-2001 ---------›
 นายนิรันดร์ คำเรืองศรี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
914 
‹---------------------------- 30106-2011 ----------------------------›
 นายนิรันดร์ คำเรืองศรี
341 
‹--------- 30001-1003 ---------›
 นายพัชรวัฒน์ จารุตัน
341 
‹--------- 30001-1003 ---------›
 นายพัชรวัฒน์ จารุตัน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายไพบูลย์ เขียวรัมย์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech