คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวส. 1
กลุ่ม สอร.1/1
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา อุตสาหกรรมก่อสร้าง (หลักสูตรปี 67)
สาขางาน เทคนิควิศวกรรมสำรวจ (หลักสูตรปี 67)
ที่ปรึกษาน.ส.พนิดา ศิริกรรณ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1201ภาษาอังกฤษสำหรับงานอาชีพ 1-2-23
30000-1101ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1-2-23
30001-1001การเป็นผู้ประกอบการ 2-2-34
30001-1002องค์การและการบริหารงานคุณภาพ 3-0-33
30001-1003การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานอาชีพ 2-2-34
30001-1005กฎหมายในงานอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง 2-0-22
30109-2021ปฏิบัติงานสำรวจและทำแผนที่ภูมิประเทศ 0-6-26
30109-2023ปฏิบัติงานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 0-6-26
30106-2001ทฤษฎีโครงสร้าง 3-0-33
30000-2001กิจกรรมสร้างสุจริตจิตอาสา 0-2-02
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  14-23-22 37
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 น.ส.พนิดา
135 
‹------------------ 30001-1002 ------------------›
 น.ส.รัตน์ฐิตา จันทร์อ่อน
234 
‹------------------ 30000-1201 ------------------›
 นายรัฐวิทย์ มาตย์สาลี
943 
‹--------- 30001-1005 ---------›
 นายมานัส ยอดทอง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
131 
‹---------------------------- 30001-1001 ----------------------------›
 นางกรุณา ศรีสถาน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
943 
‹------------------ 30106-2001 ------------------›
 นายมานัส ยอดทอง
943 
 นายมานัส
943 
‹------------------------------------- 30109-2021 -------------------------------------›
 นายมานัส ยอดทอง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
341 
‹--------- 30001-1003 ---------›
 นายพัชรวัฒน์ จารุตัน
341 
‹--------- 30001-1003 ---------›
 นายพัชรวัฒน์ จารุตัน
943 
‹--------- 30109-2023 ---------›
 นายมานัส ยอดทอง
‹--------- 30000-2001 ---------›
 น.ส.พนิดา ศิริกรรณ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
943 
‹---------------------------- 30109-2023 ----------------------------›
 นายมานัส ยอดทอง
231 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
 น.ส.กัญญาณี แนวสุภาพ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายมานัส ยอดทอง)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างสำรวจ


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech