คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวส. 1
กลุ่ม สอค.1/2
ประเภทวิชา อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา ฮาร์ดแวร์ (67)
สาขางาน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (67)
ที่ปรึกษานายมนัส จันนามอม
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
31909-0001พื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบ 2-3-35
31909-0002พื้นฐานงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อจฉริยะ 2-3-35
30000-1101ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1-2-23
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30000-1201ภาษาอังกฤษสำหรับงานอาชีพ 1-2-23
31909-1007การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน 2-3-35
31909-1003การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
31909-1001ระบบปฏิบัติการ 2-3-35
31909-1006โปรแกรมโครงสร้าง 2-3-35
30000-2001กิจกรรมสร้างสุจริตจิตอาสา 0-2-02
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  17-25-25 42
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
311 
‹------------------ 30000-1201 ------------------›
 น.ส.ไฉทยา นามเชียงใต้
221 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
 นางสลิลทิพย์ ชำปฏฺ
443 
‹------------------ 31909-1006 ------------------›
 นายมนัส จันนามอม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
443 
‹--------- 31909-1007 ---------›
 นายมนัส จันนามอม
442 
‹--------- 31909-0002 ---------›
 นายนเรศวร์ ศุภลักษณศึกษากร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
443 
‹------------------ 31909-1003 ------------------›
 นายมนัส จันนามอม
441 
 นายวชิรปัญญา
441 
‹--------- 31909-1001 ---------›
 นายวชิรปัญญา ปัญญาว่อง
441 
‹--------- 31909-1001 ---------›
 นายวชิรปัญญา ปัญญาว่อง
443 
‹------------------ 31909-1007 ------------------›
 นายมนัส จันนามอม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 นายมนัส
231 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
 น.ส.กัญญาณี แนวสุภาพ
441 
‹--------- 31909-1006 ---------›
 นายวชิรปัญญา ปัญญาว่อง
443 
‹--------- 30000-2001 ---------›
 นายมนัส จันนามอม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
443 
‹------------------ 31909-0001 ------------------›
 นายมนัส จันนามอม
442 
 นายนเรศวร์
442 
‹--------- 31909-0002 ---------›
 นายนเรศวร์ ศุภลักษณศึกษากร
443 
‹--------- 31909-0001 ---------›
 นายมนัส จันนามอม
443 
‹--------- 31909-1003 ---------›
 นายมนัส จันนามอม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายวชิรปัญญา ปัญญาว่อง)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech