คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวส. 1
กลุ่ม สทท.1/1
ประเภทวิชา อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา ซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ (67)
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ (67)
ที่ปรึกษาน.ส.ศรารัตน์ วรรณแจ่ม
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
31900-0001การสร้างเว็บไซต์ 1-4-35
30000-1101ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1-2-23
30000-1302วิทยาศาสตร์งานอาชีพไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร 2-2-34
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30000-1604นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-12
30000-2001กิจกรรมสร้างสุจริตจิตอาสา 0-2-02
31901-2001การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ขั้นสูง 1-2-23
31901-2003การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 1-4-35
Home-roomHomeroom 0-1-01
30001-1002องค์การและการบริหารงานคุณภาพ 3-0-33
31900-1001กฎหมายในงานอาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-0-11
30000-1503หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำเนินชีวิต 1-0-11
31901-2010การประยุกต์ใช้ระบบไอโอทีในชีวิตประจำวัน 1-4-35
 รวม  15-23-25 38
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
231 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
 น.ส.กัญญาณี แนวสุภาพ
 นายมัธยม
‹--------- 31901-2001 ---------›
 นายมัธยม อ่อนจันทร์
 นายปรัชญา  นายปรัชญา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 31901-2003 ----------------------------›
 นายปรัชญา ฤทธิ์ตา
 น.ส.ศรารัตน์
‹---------------------------- 31901-2010 ----------------------------›
 น.ส.ศรารัตน์ วรรณแจ่ม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 31900-0001 ----------------------------›
 นายปรัชญา ฤทธิ์ตา
245 
‹--------- 30000-1604 ---------›
 นายอัศชาติ อาศิรกานต์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 น.ส.ศรารัตน์
133 
 นายกฤษมงคล
141 
‹--------- 30000-1302 ---------›
 นายศิลปชัย บุญรักษา
141 
‹--------- 30000-1302 ---------›
 นายศิลปชัย บุญรักษา
‹--------- 30000-2001 ---------›
 น.ส.ศรารัตน์ วรรณแจ่ม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายมัธยม
242 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
 น.ส.เกสร์ชุญาณ์ ไชยพิมพ์
135 
‹------------------ 30001-1002 ------------------›
 น.ส.รัตน์ฐิตา จันทร์อ่อน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นางบังอร พลมิตร)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech