• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 357 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
201
นายไพบูลย์ เขียวรัมย์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
202
นายวชิรพันธ์ ช้างศรี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
203
นายอิศรากร ทันศรี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างสำรวจ
204
นายธนบดี เรืองบุญ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
205
นายเกรียงไกร บุญเจียม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
207
นายอัศชาติ อาศิรกานต์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พื้นฐาน
208
นายชัชวาล ลุนพุฒ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
209
นายมนัส จันนามอม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
210
นายอรรถพงษ์ ภูบุญอบ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
211
นางสาวสิริลักษณ์ นนเดช • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พื้นฐาน
212
นายรณชัย ยุ่งพรมมา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
213
นายอภิเชาว์ นามมุงคุณ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
214
นายชัยรัตน์ อันสนธิ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีคมนาคม
215
นายเพชร สำราญจิตต์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
216
นางสาววรญา ภาวะศิลป์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พื้นฐาน
217
นายชัชชัย จันทะสีลา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีพื้นฐาน
218
นายมานัส ยอดทอง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างสำรวจ
219
•
นายดนุพล ชุมชนสัมพันธ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
220
นายสมิง อบมา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิต
221
นายนรินทร์ สารภักดี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
222
นายอุทัย แหลมฉลาด • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
223
นายวรายุทธ ภูผาสุข • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
224
นายสัญญา พะมณี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
225
นายปริญญา ฤทธิ์ตา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พื้นฐาน
227
นายธนาวุฒิ พรมโสภา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีพื้นฐาน
228
นายอนุชิต เสตะ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
229
นายศิวยศ ศิริขันธ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
230
นายอารักษ์ สินธุกูฏ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
231
นายวงศกร จอมทอง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
232
นายกฤษดาพงษ์ ผิวขม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีคมนาคม
233
นายอิทธิภรณ์ วัฒนภูมิ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
234
นางสาววรญา ภาวะศิลป์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พื้นฐาน
235
นายชวนินทร์ วงศ์ศาศิริพัฒน์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
236
นายสุรชัย บุญจวง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีพื้นฐาน
237
นายสิทธิชัย เที่ยงตรง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
238
นางสาวนิรัชรินทร์ สีหานู • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พื้นฐาน
239
นายรณฤทธิ์ ฤทธิมนตรี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
240
นายทรงเนตร ต้นสีนนท์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
241
นายเวคิน กิตติราช • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
242
นางสาวปราญชรี นนตรี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พื้นฐาน
243
นางนภัสสร หินเธาว์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พื้นฐาน
244
นายธีรเดช แก้วทอง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
245
นางสาวจุฬาภรณ์ แสนมงคล • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างสำรวจ
246
นางสาวศิรินภา ลุนชัยญา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
247
นายสุวัฒน์ จันทร์งาม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
248
นายสุริยา เหล่ามาลา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
249
นายอำพล องค์นาม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
250
นางสาวกาญจนา หนูแม้น • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคโลหะ
251
นายขจรเดช มิตรอุดม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
252
นายหิรัญ สาราษฎร์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
253
•
นายรณชัย มรกตศรีวรรณ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
254
นายศิริวัฒน์ สีไพร • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
255
นายศักดิ์บดินทร์ จำปามูล • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
256
นางสาวนาตยา บุญโสม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พื้นฐาน
257
นางสาวธิดารัตน์ บุญเพ็ง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างสำรวจ
258
นายสรนันท์ ศิริจำปา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
259
นายชัชชาคร ผิวแดง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
260
นายศุภชัย หอมดี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีคมนาคม
261
นายชิตชัย อิสระเดช • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
262
นางสาวทรงพร อุทัยแสน • ลูกจ้างประจำ งานทะเบียน
263
นายสำเรียน เทพไกรวัล • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
264
นายสงวนศักดิ์ เผ่าผม • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
265
•
นางเฉลิมขวัญ กายราช • ลูกจ้างประจำ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
266
นางสาวยุพิน เนื่องแก้ว • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
267
นางณาตยา บุญชื่น • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการบัญชี
268
นายคัมภีร์ บุญค้ำ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
269
นางพัชรีย์ จรูญ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
270
นางสาวเกศินี สีสวาท • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผล
271
นางณัฏฐวรรณ ทนธะเสน • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(งานสารบรรณ)
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
272
นางสาวเบญจมาศ บุตรแสง • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานความร่วมมือ
273
นางสมบัติ ฝ่ายพุฒ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
274
•
นางสาวนภารัตน์ ไกยะวงษ์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
275
นางคมคาย ทองกำพร้า • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด
276
•
นางพิมพ์กานต์ พรภาวนานนท์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
277
นายสมชาย เงินลอย • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
278
นางสาวปวีณา ฝ่ายพุฒ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
279
นายทศเทพ สินพันธ์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
281
นางสุภาวดี สีสา • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
282
•
นวลนิตย์ รักษ์วิชา • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
283
นายวิทยา สุโภภาค • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสื่อการเรียนการสอน
284
นางสาวอุบลวรรณ ทาระพันธ์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประชาสัมพันธ์
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
285
นางบุณณ์ภัสสร อาจคำภา • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
286
นางฉวีวรรณ กองจันทร์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด
287
นายเสถียร คล้ายเมือง • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
288
นางสาวนิภาพร แก้วบุญเรือง • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
289
นางธันว์วดี แสนอามาตย์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
290
นางฐิติญา บุญรักษา • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผล
292
นายเจษฎา เดยะดี • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
293
นางสาววรรณภา แสงกลาง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างโยธา
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(งานสารบรรณ)
295
นายศักดิ์สิทธิ์ อามาตย์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
296
•
นางสาวพนิดา โสภา • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณ
297
นายโกวิทย์ อุดรวงษ์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
298
นายวิโรจน์ บุญชื่น • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
299
นายธีระ ไสโม้ • หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีพื้นฐาน
300
นายภูวดล กลับกลาง • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ