• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 358 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
201
นายธนเศรษฐ์ ชมก้อน • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างโยธา
202
นายสิทธิศักดิ์ พิมพ์สอน • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีพื้นฐาน
203
•
นางสาววิชาดา ทำเนาว์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พื้นฐาน
204
นายธนวัฒน์ แสนคำวงษ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พื้นฐาน
205
นายยุทธพงษ์ โยธาภักดี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
206
นายอนุวัฒน์ จตุเทน • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิต
207
นายวีระยุทธ พลตรี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิต
208
นายวีระยุทธ อินทรพงษ์มีชัย • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคโลหะ
209
นายพรหมพงษ์ โกศลศิรศักดิ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
210
นายฐนกร ปานกลาง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
211
นางนภัสสร หินเธาว์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พื้นฐาน
212
นายธีรเดช แก้วทอง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
213
นางสาวจุฬาภรณ์ แสนมงคล • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างสำรวจ
214
นายอารักษ์ สินธุกูฏ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
215
นายวงศกร จอมทอง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
216
นายกฤษดาพงษ์ ผิวขม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีคมนาคม
217
นายอิทธิภรณ์ วัฒนภูมิ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
218
นางสาววรญา ภาวะศิลป์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พื้นฐาน
219
นายชัยรัตน์ อันสนธิ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีคมนาคม
220
นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชู • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีพื้นฐาน
221
นายวิทธวัช สามารถ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
222
นายแสงชัย คงสมบัติ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
223
นายไพบูลย์ เขียวรัมย์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
224
นายวชิรพันธ์ ช้างศรี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
225
นายบุญอนันต์ สรรศรี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
226
นายนิติพัฒน์ ภูผาใจ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
227
นายประเสริฐ วิสาคาม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
228
นางสาวจุไรรัตน์ มีเมืองเก่า • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
229
นางสาวนาตยา บุญโสม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พื้นฐาน
230
นางสาวธิดารัตน์ บุญเพ็ง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างสำรวจ
231
นายสรนันท์ ศิริจำปา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
232
นางสาวศิรินภา ลุนชัยญา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
233
นายสุวัฒน์ จันทร์งาม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
234
นายสุริยา เหล่ามาลา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
235
นายอำพล องค์นาม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
236
นายชวนินทร์ วงศ์ศาศิริพัฒน์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
237
นายเพชร สำราญจิตต์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
238
นางสาววรญา ภาวะศิลป์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พื้นฐาน
239
นายชัชชัย จันทะสีลา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีพื้นฐาน
240
นายมานัส ยอดทอง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างสำรวจ
241
•
นายดนุพล ชุมชนสัมพันธ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
242
นายอิศรากร ทันศรี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างสำรวจ
243
นายธนบดี เรืองบุญ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
244
นายเกรียงไกร บุญเจียม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
246
นายประวิทย์ ลิ้มตระกูล • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
247
นางสาวสาวิตรี แก้วแสนเมือง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
248
นายเรืองศักดิ์ เรืองไชย • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พื้นฐาน
249
นางสาวสุปาณี วงค์พระจันทร์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
250
นายชัชชาคร ผิวแดง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
251
นายศุภชัย หอมดี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีคมนาคม
252
นายชิตชัย อิสระเดช • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
253
นายสุรชัย บุญจวง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีพื้นฐาน
254
นายสิทธิชัย เที่ยงตรง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
255
นางสาวนิรัชรินทร์ สีหานู • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พื้นฐาน
256
นายสมิง อบมา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิต
257
นายนรินทร์ สารภักดี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
258
นายอุทัย แหลมฉลาด • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
259
นายวรายุทธ ภูผาสุข • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
260
นายสัญญา พะมณี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
261
นายปริญญา ฤทธิ์ตา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พื้นฐาน
262
นายสงวนศักดิ์ เผ่าผม • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
263
•
นางเฉลิมขวัญ กายราช • ลูกจ้างประจำ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
264
นางสาวทรงพร อุทัยแสน • ลูกจ้างประจำ งานทะเบียน
265
นายสำเรียน เทพไกรวัล • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
266
นางสาวเบญจมาศ บุตรแสง • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานความร่วมมือ
267
นายศักดิ์สิทธิ์ อามาตย์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
268
นางสาวยุพิน เนื่องแก้ว • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
269
นางณาตยา บุญชื่น • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการบัญชี
270
นายคัมภีร์ บุญค้ำ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
271
นางสมบัติ ฝ่ายพุฒ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
272
•
นางสาวนภารัตน์ ไกยะวงษ์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
273
นางคมคาย ทองกำพร้า • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด
274
•
นางพิมพ์กานต์ พรภาวนานนท์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
275
นางพัชรีย์ จรูญ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
276
นางสาวเกศินี สีสวาท • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผล
277
นางสาวปวีณา ฝ่ายพุฒ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
278
นายทศเทพ สินพันธ์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
280
นายสมชาย เงินลอย • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
281
นางสาววรรณภา แสงกลาง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างโยธา
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(งานสารบรรณ)
282
นางสาวอุบลวรรณ ทาระพันธ์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประชาสัมพันธ์
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
283
นางสุภาวดี สีสา • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
284
•
นวลนิตย์ รักษ์วิชา • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
285
นายวิทยา สุโภภาค • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสื่อการเรียนการสอน
286
•
นางสาวพนิดา โสภา • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณ
289
นางสาวนิภาพร แก้วบุญเรือง • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
290
นางธันว์วดี แสนอามาตย์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
291
นางฐิติญา บุญรักษา • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผล
292
นางบุณณ์ภัสสร อาจคำภา • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
293
นางฉวีวรรณ กองจันทร์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด
294
นายเสถียร คล้ายเมือง • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
295
นายโกวิทย์ อุดรวงษ์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
296
•
นางสาวอาภิรมย์ แสนอามาตย์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครอง
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
297
นายเจษฎา เดยะดี • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
299
นายวิโรจน์ บุญชื่น • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
300
นายธีระ ไสโม้ • หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีพื้นฐาน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ