• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
1162 1206 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก การมอบหมายหน้าที่ราชการ ประจำปี 2561 (เฉพาะราย) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
1161 1204 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากหมวดเงินนอกงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2562
1160 1203 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากหมวดเงินนอกงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2562
1159 1202 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากหมวดเงินนอกงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2562
1158 1201 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากหมวดเงินนอกงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2562 (วก.หนองเรือ)
1157 1198 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก มอบหมายหน้าที่เวรยาม ประจำเดือน ตุลาคม 2561
1156 1197 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก มอบหมายหน้าที่เวรกลางวัน นักการภารโรง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
1155 1196 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก มอบหมายหน้าที่เวรกลางวัน เวรตรวจ ประจำเดือน ตุลาคม 2561
1154 1195 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก มอบหมายหน้าที่ครูเวร ครูตรวจเวร ประจำเดือน ตุลาคม 2561
1153 1176 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
1152 1170 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
1151 1164 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งกรรมการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาวัดป่าวิเวกธรรม
1150 1163 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งกรรมการจัดกิจกรรมโครงการทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร์
1149 1155 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาผลผลิตนักเรียนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
1148 1154 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (The camp of Communicative English for work)
1147 1148 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความรู้เพื่อประเมินสรุปผลการเรียนปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561
1146 1131 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ มอบมาลัยกรหน้าเสาธงเพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2561
1145 1106 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
1144 1087 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการฝึกประสบการณ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
1143 1075 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกาษา 2561

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/24 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ