• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
495 5290 2015-12-25 หนังสือราชการภายนอก การรับนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านดอนบม หน.งานวัดผลฯ
494 5260 2015-12-25 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสอบถาม เรื่อง การประเมิณหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หน.งานหลักสูตรฯ
493 5287 2015-12-23 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสารประกอบการสอน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด หน.ช่างก่อสร้าง
492 5286 2015-12-23 หนังสือราชการภายนอก การรับนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควตาพิเศษและประเภททั่วไป โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว หน.งานวัดผลฯ
491 5273 2015-12-23 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งเอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเลย หน.ช่างกลฯ
490 5272 2015-12-23 หนังสือราชการภายนอก สำรวจความต้องการของสถานศึกษาที่ประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องไทย-ฟิลิปปินส์ และประสงค์จะรับครูฟิลิปปินส์ ภายใต้บันทึกความตกลงว่าด้ายการแลกเป สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน.วิชาสามัญฯ
489 5271 2015-12-23 หนังสือราชการภายนอก ส่งใบสมัครเข้าศึกษาต่อประเภทโควตาพิเศษ และประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ ผู้เกี่ยวข้อง
488 5179 2015-12-23 หนังสือราชการภายนอก ส่งเอกสารรายงานผลการดำเนินงานโครงการ หน่วยศึกษานิเทศก์ หน.สามัญฯ
487 5265 2015-12-18 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมวิชาชีพครูช่างไฟฟ้ากำลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน แผนกที่เกี่ยวข้อง
486 5240 2015-12-18 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวะนออกเฉียนงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 ด่วนที่สุด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยลัยเทคนิคอุบลราชธานี รองผู้อำนวยการทุกท่าน
485 5233 2015-12-18 บันทึกข้อความ ขอเชิญประชุมยามเช้า วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นทุกท่าน
484 5232 2015-12-18 บันทึกข้อความ แบบสรุปรายชื่อนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย หน.งานวัดผลฯ
483 5228 2015-12-18 หนังสือราชการภายนอก การรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2559 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน.งานวัดผลฯ
482 5213 2015-12-18 บันทึกข้อความ แบบสรุปรายชื่อนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับพิจารณาเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควต้าพิเศษ ประจำปี 2559 โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย หน.งานวัดผลฯ
480 5160 2015-12-18 หนังสือราชการภายนอก แจ้งรายละเอียดการแข่งขันทักษะทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ผู้เกี่ยวข้อง
479 5249 2015-12-18 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน "อาชีวศึกษาวิภาคีไทย" สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง
478 5212 2015-12-18 หนังสือราชการภายนอก สำรวจผลการเรียนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานของผู้เรียนและสำรวจครูผู้สอนวิชาภาษาไทย หน่วยศึกษานิเทศก์ ผู้เกี่ยวข้อง
477 5211 2015-12-18 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน.งานทวิภาคี , หน.ช่างไฟฟ้าฯ, หน.ช่างยนต์
476 5210 2015-12-18 หนังสือราชการภายนอก แจ้งรายละเอียด เเละเกณฑ์ทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง(เพิ่มเติม) ประเภทวิชอุตสาหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรม เมเบิลคอนโทรลเลอร์ (PLC) วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง หน.ช่างไฟฟ้าฯ
475 5197 2015-12-18 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตให้กรรมการคณะกรรมเข้าร่วมจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง อ.สมจิตร โคตะเป , อ.ญาดา สัยงาม

กำลังแสดงหน้าที่ <- 11/32 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ