• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
589 0215 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก แบบสรุปรายชื่อนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ หน.งานวัดผลฯ
588 0293 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก ส่งรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติโครงการ Empowering OVEC English Teacher ประจำปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลัง หน.สามัญฯ
587 0263 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก เชิญประชุมวิชาการ "สัมมนากึ่งปฏิบัติการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ V-NET ภาษาอังกฤษ" ด่วนที่สุด บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) หน.สามัญฯ
586 0229 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก ส่งเอกสารการสมัครนักศึกษาประเภทโควต้าพิเศษและประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนจระเข้วิทยายน หน.งานวงัดผลฯ
585 0246 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก แบบสรุปรายชื่อนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียภูเวียงวิทยาคม หน.งานวัดผลฯ
584 0253 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก แบบสรุปรายชื่อนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล หน.งานวัดผลฯ
583 0252 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก แบบสรุปรายชื่อนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล หน.งานวัดผลฯ
582 0251 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก ส่งรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อประเภทโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านสำโรง หน.งานวัดผลฯ
581 0250 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก ส่งใบสมัคร โรงเรียนป่าหวายวิทยา หน.งานวัดผลฯ
580 0249 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก การรับนักเรียน นักศึกษาต่อประเภทโควต้าพิเศษและประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ หน.งานวัดผลฯ
579 0248 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก ส่งรายชื่อนักเรียนเพื่อขอรับเข้าศึกษาต่อประเภทโควต้าพิเศษ ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา2559 โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม หน.งานวัดผลฯ
578 0366 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก ให้ความอนุเคราะห์รับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน.งานทวิภาคีฯ
577 0379 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อคนด้อยโอกาส ในงาน "อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย" วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง หน.งานทวิภาคีฯ
576 0247 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก การรับนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควต้าพิเศษและประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร หน.งานวัดผลฯ
575 0242 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก ส่งรายชื่อนักเรียนเข้ารับการพิจารณาเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควต้า โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร หน.งานวัดผลฯ
574 0241 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก ส่งใบสมัครเข้าศึกษาต่อโดยใช้สิทธิพิเศษ(โควต้า) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ หน.งานวัดผลฯ
573 0240 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก การคัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับโควต้าเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.และระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา2559 โรงเรียนหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น หน.งานวัดผลฯ
572 0239 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก ส่งรายชื่อนักเรียนเพื่อขอรับโควต้าพิเศษ ปีการศึกษา2559 โรงเรียนลำน้ำพอง หน.งานวัดผลฯ
571 0236 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก การรับนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควต้าพิเศษและประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านวังหว้า หน.งานวัดผลฯ
570 0237 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อประเภทโควต้าพิเศษ โรงเรียนซำสูงพิทยาคม หน.งานวัดผลฯ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 13/39 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ