• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
569 0238 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก ส่งใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนครขอนแก่น หน.งานวัดผลฯ
568 0234 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก แบบสรุปรายชื่อนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประเภทโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนภูเขียว หน.งานวัดผลฯ
567 0235 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก แจ้งรายชื่่อนักเรียนขอโควต้าเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน หน.งานวัดผลฯ
566 0245 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก การรับนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควต้าพิเศษและประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา2559 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม หน.งานวัดผล
565 0233 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตส่งรายชื่อนักเรียน เรียนดี ประเภทโควต้าพิเศษ โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม หน.งานวัดผลฯ
564 0230 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก ส่งราชื่อนักเรียนในระบบโควต้า เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส.สาขาช่างสำรวจ ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด หน.งานวัดผลฯ
563 0228 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก การรับนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควต้าพิเศษและประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน หน.วักผลฯ
562 0231 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก แบบสรุปรายชื่อนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หน.งานวัดผลฯ
561 0232 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก แบบสรุปรายชื่อนักศึกษาเพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม หน.งานวัดผลฯ
560 0226 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ผู้ที่เกี่ยวข้อง
559 0261 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก การประเมินความพร้อมเพื่อเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หน.ช่างไฟฟ้าฯ
558 0318 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก การประเมินความพร้อมเพื่อเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สานยเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการในสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ผู้ที่เกี่ยวข้อง
557 0292 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก การประเมินความพร้อมเพื่อเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา หน.หลักสูตรฯ
556 0328 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ หน.เเผนกสารสนเทศ
555 0330 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก ขอมอบหนังสือจดหมายเหตุเฉลิมพระเกีรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนือ่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 กรมศิลปากร ห้องสมุดฯ
554 0327 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก ขอส่ง ส.ค.ส อวยพรปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2559 และวารสารไทรงาม ปีที่ 3 แบับที่ 3 สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ หน.ห้องสมุดฯ
553 0326 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งวารสาร DSD NEWS ปีที่ 2 ฉบับที่ 12 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ห้องสมุดฯ
552 0325 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ผู้ที่เกี่ยวข้อง
551 0329 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งเอกสาร รายงานการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ 2557 สำนักงานสถิติแห่งชาติ หน.ห้องสมุดฯ
550 0199 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก การรับนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควตาพิเศษและประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนมัญจาศึกษา หน.วัดผลฯ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 14/39 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ