• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
549 0204 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก ส่งเกียรติบัตร วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หน.หลักสูตรฯ
548 0207 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 ด่วนที่สุด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หน.แผนกที่เกี่ยวข้องฯ
547 0174 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก การจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน.ช่างไฟฟ้าฯ
546 0175 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก ขอแจ้งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายวิชาชีพครู (PLC) ระยะที่ 2 การสร้างความเข้าใจและกำหนดแนวทางการดำเนินการ โดยชมรมเครือข่ายนักวิจัยและ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา หน.ช่างไฟฟ้าฯ
545 0156 2016-01-25 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเป็นวิทยากร สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 1 หน.ช่างยนต์
544 0133 2016-01-25 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์จดหมายประชาสัมพันธ์การสัมมนากึ่งปฏิบัติการ "การยกระดับผลสัมฤทธิ์ V-Net ภาษาอังกฤษ" บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) หน.สามัญฯ
543 0134 2016-01-25 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การติดตั้งบำรุงรักษาและวิเคราะห์แก้ปัญหาเครื่องปรับอากาศ" สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด หน.ช่างไฟฟ้า
542 0130 2016-01-25 หนังสือราชการภายนอก การรับนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควตาพิเศษและประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม หน.วัดผลฯ
541 0155 2016-01-25 หนังสือราชการภายนอก ส่งราชชื่อนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นโดยใช้สิทธิพิเศษ (โควตา) โรงเรียนมนตรีศึกษา หน.วัดผลฯ
540 0154 2016-01-25 หนังสือราชการภายนอก ส่งเอกสารสมัครโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม หน.วัดผลฯ
539 0153 2016-01-25 หนังสือราชการภายนอก ส่งใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2559 โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก(โควต้า) โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง หน.วัดผลฯ
538 0131 2016-01-25 หนังสือราชการภายนอก การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง หน.วัดผลฯ
537 0178 2016-01-25 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมืออนุมัติบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และประชุมวิชาการเรื่อง "ห้องสมุดเพื่อการพัฒนาสังคมดิจิทัลที่ยั่งยืน" สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ หน.ห้องสมุดฯ
536 0179 2016-01-25 หนังสือราชการภายนอก การจัดนิทรรศการงาน "อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย" สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน.ทวิภาคี
535 0180 2016-01-25 หนังสือราชการภายนอก ขอแจ้งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อพัฒนาการเรียน การสอน รายวิชาพละศึกษาและสุขศึกษา โดยชมรมครูพละศึกษาและสุขศึกษาอาชีวศึ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา หน.สามัญฯ
534 0181 2016-01-25 หนังสือราชการภายนอก ขอแจ้งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้การบูรณาการนิเวศวัฒนธรรมในท้องถิ่นโคยชมรมครูสังคมศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา หน.สามัญฯ
533 0177 2016-01-25 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานกับบริษัท บริษัท ท่าพระแทรคเตอร์และก่อสร้าง จำกัด (สำนักงานใหญ่) หน.งานทวิภาคีฯ
532 0172 2016-01-25 หนังสือราชการภายนอก ขอข้อมูลครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา หน.สามัญฯ
531 0173 2016-01-25 หนังสือราชการภายนอก สรุปผลการประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียนและฝ่ายกิจการพิเศษ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หน.งานหลักสูตรฯ
530 0206 2016-01-25 หนังสือราชการภายนอก เชิญประชุม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม งานพัสดุ , ผู้ที่เกี่ยวข้อง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 15/39 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ