• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
509 0035 2016-01-07 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งวารสารกรมคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ หน.ห้องสมุดฯ
508 0034 2016-01-07 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตจัดฝึกอบรมความรู้ทางด้าน การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง อะคาเดมี่ จำกัด หน.ช่างไฟฟ้า, หน.งานอาคารสถานที่
507 0031 2016-01-07 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเป็นคณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ งานไม้เครื่องเรือน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร หน.ช่างก่อสร้างฯ
506 0010 2016-01-07 หนังสือราชการภายนอก เชิญประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันวิชาชีพ ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง ระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร หน.ก่อสร้างฯ
505 5420 2016-01-06 หนังสือราชการภายนอก การอบรม "โครงการความร่วมมือพัฒนาวิชาชีพช่างเทคนิค " รุ่นที่ 10 สำนักความร่วมมือ แจ้งหัวหน้าแผนกที่เกี่ยวข้อง
504 0018 2016-01-06 หนังสือราชการภายนอก การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาตอระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑฺต (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2559 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม งานแนะแนวฯ , งานทะเบียน
503 0014 2016-01-06 หนังสือราชการภายนอก การรับนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควตาพิเศษและประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ หน.งานวัดผลฯ
502 0012 2016-01-06 หนังสือราชการภายนอก ขอเรียนเชิญร่วมงานและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หน.ห้องสมุดฯ
501 0011 2016-01-06 หนังสือราชการภายนอก แบบสรุปรายชื่อนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนยางคำพิทยาคม หน.งานวัดผลฯ
500 0009 2016-01-06 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หน.หลักสูตรฯ
499 0003 2016-01-06 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น หน.หลักสูตรฯ
498 0002 2016-01-06 หนังสือราชการภายนอก ส่งแบบสรุปรายชื่อนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา2559 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา หน.งานวัดผลฯ
497 0001 2016-01-06 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ Pre Conference Thailand TESOL 2016 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน.สามัญฯ
496 5312 2015-12-25 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับการสมัครทดสอบภาษาอังกฤษ ของสถาบันการต่างประเทศ เทวะวงค์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน.แผนกวิชาทุกแผนก
495 5290 2015-12-25 หนังสือราชการภายนอก การรับนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านดอนบม หน.งานวัดผลฯ
494 5260 2015-12-25 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสอบถาม เรื่อง การประเมิณหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หน.งานหลักสูตรฯ
493 5287 2015-12-23 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสารประกอบการสอน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด หน.ช่างก่อสร้าง
492 5286 2015-12-23 หนังสือราชการภายนอก การรับนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควตาพิเศษและประเภททั่วไป โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว หน.งานวัดผลฯ
491 5273 2015-12-23 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งเอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเลย หน.ช่างกลฯ
490 5272 2015-12-23 หนังสือราชการภายนอก สำรวจความต้องการของสถานศึกษาที่ประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องไทย-ฟิลิปปินส์ และประสงค์จะรับครูฟิลิปปินส์ ภายใต้บันทึกความตกลงว่าด้ายการแลกเป สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน.วิชาสามัญฯ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 17/39 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ