• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
1322 0684 2021-02-24 หนังสือราชการภายนอก การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ เงินรายได้สถานศึกษาและเงินอุดหนุนทั่วไป
1321 0578 2021-02-24 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดประชุมทางวิชาการ PLC
1320 0579 2021-02-24 หนังสือราชการภายนอก ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการหลักสูตรทักษะวิชาชีพและการสอน
1319 0580 2021-02-24 หนังสือราชการภายนอก ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ นางสาวพัชรา วิคารมย์ เพื่อเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ ด้วยความแตกต่าง
1318 0581 2021-02-24 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึษาและประชุมผู้ปกครอง ปวช.1 และ ปวส.1 2562 (เพิ่มเติม)
1317 0585 2021-02-23 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ1/2562 การจัดการเรียนการสอน ปริญญาตรี
1316 0588 2021-02-23 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
1315 0608 2021-02-23 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา นายสมจิตร วรศักดิ์
1314 0654 2021-02-23 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศึกาดูงาน แผนกช่างวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 2562
1313 0655 2021-02-23 หนังสือราชการภายนอก ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกา ปฏิบัติงานภาคนอกเวลาราชการ
1312 0660 2021-02-23 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา นายพงศธร จิรุวุฒินันท์
1311 0667 2021-02-23 หนังสือราชการภายนอก มอบหมายหน้าที่ครูเวรกลางคืน ครูผู้ตรวจเวร ประจำเดือนมิถุนายน 2562
1310 0668 2021-02-23 หนังสือราชการภายนอก มอบหมายหน้าที่เวรกลางวัน เวรตรวจ ประจำเดือนมิถุนายน 2562
1309 0669 2021-02-23 หนังสือราชการภายนอก มอบหมายหน้าที่เวรกลางวัน นักการภารโรง ประจำเดือนมิถุนายน 2562
1308 0670 2021-02-23 หนังสือราชการภายนอก การปฏิบัติหน้าที่ของยาม ประจำเดือนมิถุนายน 2562
1307 0682 2021-02-23 หนังสือราชการภายนอก มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่
1306 0693 2021-02-23 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตรวจรับพัสดุ อาคารสถานที่
1305 0702 2021-02-23 หนังสือราชการภายนอก ให้คณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอน 2562
1304 0709 2021-02-23 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกา นายยุทธพงษ์ แห้วดี
1303 0717 2021-02-23 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตรวจสอบความสมบรูณ์ของอาคาร อาคารเรียน 2

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/24 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ