• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
823 4013 2016-08-25 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หัวหน้าหมวดภาษาอังกฤษ
822 3095 2016-08-25 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 ค่าวัสดุการศึกษา ผลผลิตสำเร็จรูป การศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 1/2559 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม งานการเงิน, งานพัสดุ
821 3094 2016-08-25 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน มหกรรมหนังสือภาคอีสานครั้งที่ 4 (I-SAN BOOK FAIR 2016) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ห้องสมุดๆ
820 3099 2016-08-25 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุม ด่วนที่สุด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม นายธาตรี สุภาระโยธิน
819 3098 2016-08-25 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
818 3080 2016-08-25 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสมุดๆ
817 3079 2016-08-25 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ "สาระสัมพัธ์" วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ห้องสมุดๆ
816 3032 2016-08-18 หนังสือราชการภายนอก การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2559 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน.งานวัดผล
815 3034 2016-08-18 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งจดหมายข่าว วิทยาลัยการอาชีพไชยา ห้องสมุกๆ
814 3008 2016-08-18 หนังสือราชการภายนอก การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 รอง.ผอ สุคนธ์ สุคนธรัตนสุข
813 3009 2016-08-18 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตเข้านิเทศงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ผู้เกี่ยวข้อง
812 3006 2016-08-18 หนังสือราชการภายนอก แจ้งกำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ด้วนการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ EIS สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ครูผู้เกี่ยวข้อง
811 3010 2016-08-18 หนังสือราชการภายนอก ส่งจุลสารประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ห้องสมุดๆ
810 3007 2016-08-18 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลง ระดับประเทศ ปีที่ 19" สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แผนกช่างยนต์
809 2998 2016-08-18 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งคำสั่งสมาคมครูช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ แผนกช่างยนต์
808 2997 2016-08-18 หนังสือราชการภายนอก การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้นวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ นายปรัชญานันท์ เย็นอ่วม, นายสุพจน์ ธุรการ, นายพุฒิพงศ์ ไชยราช, นายพีรพงษ์ สาสิมมา
807 3004 2016-08-18 หนังสือราชการภายนอก ส่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้ารับการอบรม สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ครูผู้เกี่ยวข้อง
806 2986 2016-08-18 หนังสือราชการภายนอก ตอบรับเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำเอกสารประกอบการสอน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ผู้เกี่ยวข้อง
805 2963 2016-08-18 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน.งานทวิภาคีๆ
804 2970 2016-08-18 หนังสือราชการภายนอก ขอประสานงานบุคลากรเข้าร่วมเวที "คนเห็นคนอำเภอเมืองขอนแก่น" สำนักงานกลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้เกี่ยวข้อง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/39 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ