• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
304 - 2015-10-06 ประกาศ ใบสมัครเข้าแข่งขันทักษะ ใช้ทุกประเภททักษะ ด่วนที่สุด ฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนกวิชาทุกท่าน
301 - 2015-10-06 ประกาศ กติกาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2558-2559<br>ประเภทวิชาคหกรรม ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ด่วนที่สุด ฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนกวิชาทุกท่าน
295 - 2015-10-06 ประกาศ กติกาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2558-2559<br>ประเภทวิชาพณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ ด่วนที่สุด ฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนกวิชาทุกท่าน
294 - 2015-10-06 ประกาศ กติกาการแข่งขันทักษะ 2558-2559<br>ประเภทวิชาอุตสาหกรรมและวิชาเทคนิคพื้นฐาน เล่ม 2 ฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนกวิชาทุกท่าน
293 - 2015-10-06 ประกาศ กติกาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2558-2559<br>ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เล่ม 1 ด่วนที่สุด ฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนกวิชาทุกท่าน
290 2015-10-02 ประกาศ เชิญประชุม รองฝ่ายวิชาการ บุคลากรทุกท่าน
289 3721 2015-09-30 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง เทคนิคการปรับจูนเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น หน.ช่างยนต์
288 3711 2015-09-30 หนังสือราชการภายนอก แจ้งผลการพิจารณานักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด หน.งานนทวิภาคีฯ
287 3710 2015-09-30 หนังสือราชการภายนอก ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกลับวิทยาลัย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น หน.ทวิภาคีฯ
286 3708 2015-09-30 หนังสือราชการภายนอก การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2558 โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักพัฒนาสรรถภาพครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
285 3704 2015-09-30 หนังสือราชการภายนอก ขอให้ส่งสรุปผลการประเมินผลการเรียนระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 และแจ้งปฏิทินการศึกษา หลัหสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3 ด่วนมาก สำนักงานสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หน.งานวัดผลฯ , หน.งานทะเบียนฯ
284 3642 2015-09-30 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาละยเทคนิคจันทบุรี หน.สารสนเทศฯ
283 3641 2015-09-25 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชิชาชีพครู คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น หน.หลักสูตรฯ
282 3640 2015-09-25 หนังสือราชการภายนอก ขอขอบคุณ สโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น แผนกช่างกล
281 3638 2015-09-25 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา กับ บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด สำนักความร่วมมือ หน.งานความร่วมมือ
280 3637 2015-09-25 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด สำนักความร่วมมือ หน.ความร่วมมือฯ
279 3630 2015-09-25 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น หน.หลักสูตรฯ
278 3621 2015-09-25 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติ สาขาด้านการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้ที่สนใจ
277 3620 2015-09-25 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิเคราะห์ความต้องการกำลังคน กลุ่มอาชีพเครื่องยนต์เล็ก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ หน.ช่างยนต์ฯ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/32 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ