• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
196 3065 2015-08-26 หนังสือราชการภายนอก การแข่งขันทักษะจักรยานยนต์ซูซูกิระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด แผนกช่างยนต์
195 3058 2015-08-26 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ภาษาเยอรมันสำหรับครูแกนนำและ Project Manager" ด่วนที่สุด สถาบันอาชีวศึกษาตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี งานบุคลากร
194 3061 2015-08-26 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุมและต้อนรับวิทยากรต่างประเทศในการทำความร่วมมือกับประเทศอังกฤษ (Framework Operations) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม อ.วราพร สิมมา
193 3040 2015-08-21 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุม สำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หน.ก่อสร้างฯ, หน.แม่พิมพ์โลหะฯ, หน.อิเล็กฯ
192 3023 2015-08-21 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุม อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ภายในวิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น หน.หลักสูตรฯ
191 3022 2015-08-21 หนังสือราชการภายนอก แจ้งเลื่อนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ภาษาเยอรมันสำหรับครูแกนนำและ Project Manager" สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง นายพงศธร จิรวุฒินันท์, นายภานุวัฒน์ นิลศรี, นายพิเชษฐ์ เรืองแสน, นายพงษ์พิชญ์ จันทร์โชติ, นายวีระมิตร ไชยชาติ
190 3020 2015-08-21 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ร่วมพิจารณาจัดทำผังหลัง (Master plan) สำนักป้องกันและควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น อ.มานะ ศรีสูงเนิน
189 3019 2015-08-21 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประเมินเอกสารวิชาการ วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร หน.ไฟฟ้าฯ
188 3018 2015-08-21 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ "บานบุรี" สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หน.ห้องสมุดฯ
187 3017 2015-08-21 หนังสือราชการภายนอก แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมด้านไมโครคอลโทรเลอร์ ด้วยคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก Raspberry Pi 2 กับการเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ครูผู้เกี่ยงข้อง
186 3016 2015-08-21 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ หน.ไฟฟ้าฯ
184 3008 2015-08-21 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์สถานที่และประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเรื่อง "ดิจิตอลทีวี" ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา หน.ไฟฟ้าฯ, หน.อิเล็กฯ, หน.โทรคมนาคมฯ
183 3007 2015-08-21 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมสาธิตการจัดการเรียนการสอนทางไกล ผ่านห้องเรียนอั0ฉริยะ (Smart Classroom) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา หน.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
182 3001 2015-08-21 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุม ด่วนที่สุด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หน.หลักสูตรฯ
181 3000 2015-08-20 หนังสือราชการภายนอก ขอคำปรึกษาและขอคำแนะนำ นายนิยม ศรีวิเศษ รองฝ่ายวิชาการ
180 2997 2015-08-20 หนังสือราชการภายนอก เชิญประชุมจัดทำแนวข้อสอบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาสถาปัตยกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร หน.สถาปัตยกรรม
179 2015-08-19 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน(เดือนตุลาคม) ประจำปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทุกท่าน
178 2995 2015-08-19 หนังสือราชการภายนอก แนวปฏิบัติตามนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับอาชีวศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์ หน.สามัญฯ
177 2994 2015-08-19 หนังสือราชการภายนอก การจัดสรรเงินอุดหนุนการศึดษาปริญญาตรีสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2558 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หน.หลักสูตรฯ
176 2982 2015-08-19 หนังสือราชการภายนอก ขอแจ้งรายชื่อสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาระบบการเชื่อมโยงเคลือข่ายห้องสมุดอัตโนมัติ Ulibm กับมาตรฐานสากล การจัดเก็บ การค้นคืน การแลกเปลี่ยน สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ หน.ห้องสมุด

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/32 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ