• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
131 2784 2015-08-11 หนังสือราชการภายนอก การคัดเลือกครูดีเด่นประเทศไทย สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ภายในเทคนิคสารพัดช่างขอนแก่น หน.สามัญฯ, หน.สารสนเทศฯ, หน.โทรคมนาคมฯ
130 2776 2015-08-11 หนังสือราชการภายนอก กราแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉีนงเหนือ 3 หน.แผนกวิชาทุกแผนก
129 2688 2015-08-06 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ 4 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ รอง ผอ.ทุกฝ่าย
128 2768 2015-08-06 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หน.ห้องสมุด , หน.ช่างเชื่อม
127 2754 2015-08-06 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์หัวข้อ "การพัฒนาทักษะช่างเทคนิคดิจิตอล" สำนักงานอาชีวศึกษาขอนแก่น ภายในวิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น หน.หลักสูตร
126 2778 2015-08-06 หนังสือราชการภายนอก การเข้าฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการด้านเทคนิคและการบำรุงดูแลรักษาห้องเรียนอิเล็กทรอนิคส์แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิชาชีพ สำหรับบุคลากรประจำสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชวศึกษา หน.สารสนเทศฯ
125 2731 2015-08-06 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการจัดทำคู่มือการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สำนักมาตรฐานอาชีวศึกษาและวิชาชีพ หน.งานหลักสูตร , หน.ช่างเชื่อม
123 2015-08-06 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อทดสอบ มาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช. และปวส. อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น รอง.ฝ่ายวิชาการ , หน.แผนกวิชาทุกแผนก
122 2779 2015-08-06 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและจัดทำรูปเล่ม ข้อทดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับ ปวช. และปวส. วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น หน.วัดผลฯ
121 0001 2015-08-06 ประกาศ กรอบการออกข้อสอบ V-Net 58 และ ตารางสอบ V-NET58 งานวัดผลฯ คุณครูทุกท่าน
120 2649 2015-08-04 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ภาษาเยอรมันสำหรับครูแกนนำและ Project Manager" สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง นายภานุวัฒน์ นิลศรี, นายพิเชษฐ์ เรืองแสง, นายพงษ์พิชญ์ จันทร์โชติ, นายวีรมิตร ไชยชาติ,
119 2683 2015-08-03 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมโครงการจัดทำคู่มือการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ หน.หลักสูตรฯ ,อ.ณรงค์ ปานสวัสดิ์
118 2682 2015-07-29 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการสอน MEP แบบฐานสมรรถนะวิชาชีพ : หลักสูตรอาชีวะสู่อาเซียน" และ "การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนภา บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) หน.สามัญฯ
117 2684 2015-07-29 หนังสือราชการภายนอก ขอข้อมูลรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 และหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.3) ประจำปีการศึกษา2559 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ อ.จำรูญ
116 2632 2015-07-29 หนังสือราชการภายนอก ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้นักเรียน นักศึกษาไปเข้าร่วมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน พ.ศ.2558 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน.แผนกวิชาทุกแผนก
115 2685 2015-07-29 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการสอน MEP แบบฐานสมรรถนะวิชาชีพ" โดยบริษัท ซีเอ็ด ยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา หน.สามัญฯ
113 2631 2015-07-29 หนังสือราชการภายนอก นโยบายการดูแลความปลอดภัยนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน.แผนกวิชาทุกแผนก
112 2653 2015-07-29 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง ด่วนที่สุด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บริหารทั้ง 4 ฝ่าย
111 2015-07-29 ประกาศ กำหนดการ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2558
110 2624 2015-07-29 หนังสือราชการภายนอก การเสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา สำนักความร่วมมือ หน.แผนกวิชาทุกแผนก

กำลังแสดงหน้าที่ <- 28/32 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ