• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
109 2666 2015-07-29 หนังสือราชการภายนอก ขอยกเลิกหนังสือยกเลิกการฝึกงานนักศึกษาฝึกงาน บริษัท กู่หลิน โฟโมช่า เทคโนโลยี จำกัด หน.ทวิภาคีฯ
108 2641 2015-07-29 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมต่างๆ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน.สามัญฯ
107 2668 2015-07-29 หนังสือราชการภายนอก ขอลาอุปสมบท นำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ผู้บิหารทุกฝ่าย
106 2667 2015-07-29 หนังสือราชการภายนอก ขอยกเลิกหนังสือยกเลิกการฝึกงานของนักศึกษาฝึกงาน บริษัท กู่หลิน โฟโมช่า เทคโนโลยี จำกัด หน.ทวิภาคีฯ
105 2599 2015-07-27 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมด้านการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ ด่วนมาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายสมชาย สกุลเทวัญพิทักษ์ ,นายสำอาง สิมมาโคตร
104 2015-07-27 รายงานการประชุม ตารางกำหนดการ การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำคลังข้อสอบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช. และ ปวส. ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
102 2596 2015-07-24 หนังสือราชการภายนอก ส่งวารสารประชาสัมพันธ์ "สาร DTEC" ปีที่6 ฉบับที่8 ประจำปี 2557 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม หน.ห้องสมุด
101 2598 2015-07-24 หนังสือราชการภายนอก การคัดเลือกครูดีเด่นประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน.สามัญฯ ,ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้อง
100 2595 2015-07-24 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน.งานทุกฝ่าย ,หน.แผนกวิชาทุกแผนก
98 2573 2015-07-23 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำคลังข้อสอบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช. และ ปวส. อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ภายในวิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น หน.หลักสูตร ,หน.วัดผล ,หน.แผนกวิชาทุกแผนก
97 2583 2015-07-23 หนังสือราชการภายนอก การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2558 โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่7 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา หน.ทวิภาคีฯ ,หน.แผนกวิชา ,การเงิน
96 2534 2015-07-23 หนังสือราชการภายนอก เชิญเข้าร่วมประชุมโครงการทวิศึกษา (หลักสูตร ปวช. และ ม.ปลาย) และการส่งเสริมหลักสูตรระยะสั้นสู่สถานศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ภายในวิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
95 2578 2015-07-23 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน.แผนกไฟฟ้าฯ
94 2579 2015-07-23 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน.ทวิภาคีฯ
93 2558 2015-07-23 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น หน.ทวิภาคีฯ
92 2562 2015-07-23 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเป็นวิทยากร สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น แห่งที่1 แผนกวิชาช่างยนต์
91 2574 2015-07-23 หนังสือราชการภายนอก สัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "High Performance Solution for Power Distribution & Equipment" บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) แผนกช่างไฟฟ้า
90 2015-07-23 หนังสือราชการภายนอก รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ วันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00น. หน.แผนกวิชาทุกแผนก ,หน.สามัญฯ ,หน.หลักสูตรฯ ,หน.วัดผลฯ ,หน.ทะเบียน ,หน.ทวิภาคีฯ ,หน.พัสดุ ,
89 2560 2015-07-23 หนังสือราชการภายนอก การรายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล รอบที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ภายในวิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น หน.หลักสูตรฯ
87 2549 2015-07-23 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

กำลังแสดงหน้าที่ <- 29/32 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ