• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
1302 0725 2021-02-23 หนังสือราชการภายนอก การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ เงินรายได้สถานศึกษาและเงินอุดหนุนทั่วไป นางสาววัชรียา ศรีภูมิกุล
1301 0712 2021-02-23 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการพิจราณาและกำหนดคุณลักษณะเครื่องมือ งบประมาณ 2562
1300 0737 2021-02-23 หนังสือราชการภายนอก การจ้างลูกจ้างชั่วคร่าวจากเงินงบประมาณ เงินรายได้สถานศึกษา
1299 0738 2021-02-23 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1/2562 (เพิ่มเติมเฉพาะราย)
1298 0800 2021-02-23 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา นายสมจิตร วรศํกดิ์
1297 0836 2021-02-23 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้กู้เงินประจำสถานศึกษา กองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศกึษา 2562
1296 0837 2021-02-23 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 2562
1295 0838 2021-02-23 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการผลิต 2562
1294 0839 2021-02-23 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 2562
1293 0840 2021-02-23 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 2562
1292 0844 2021-02-23 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ (เพิ่มเติม)
1291 0845 2021-02-23 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการกิจกรรมไหว้ครู แผนกวิชาช่างสำรวจ 2562
1290 0859 2021-02-23 หนังสือราชการภายนอก มอบหมายหน้าที่เวรกลางวัน - เวรตรวจ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
1289 0860 2021-02-23 หนังสือราชการภายนอก มอบหมายหน้าที่เวรกลางวัน นักการภารโรง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
1288 0861 2021-02-23 หนังสือราชการภายนอก การปฏิบัติหน้าที่ของยาม ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
1287 0866 2021-02-23 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การตรวจรับพัสดุ ช่างยนต์
1286 0867 2021-02-23 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งครูที่ปรึกษา 1/2562
1285 0869 2021-02-23 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดำเนินงานกองบังคับการกรมนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
1284 0882 2021-02-23 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ 2562
1283 0888 2021-02-23 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาช่างโยธา 2562

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/24 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ