• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
86 2559 2015-07-22 หนังสือราชการภายนอก การตรวจราชการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ รอบ2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อาชีวศึกษาขอนแก่น ภายในวิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น หน.หลักสูตรฯ
85 2559 2015-07-22 หนังสือราชการภายนอก การตรวจราชการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ รอบ2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อาชีวศึกษาขอนแก่น ภายในวิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น หน.หลักสูตรฯ
84 2561 2015-07-22 หนังสือราชการภายนอก การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาลฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ภายในวิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น ฝ่ายวิชาการ ,ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
83 2585 2015-07-22 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ขอยืมกร้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น หน.อิเล็กฯ ,หน.งานสื่อฯ
82 2575 2015-07-22 หนังสือราชการภายนอก งดการประชุมทางไกลครั้งที่ 5 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา หัวหน้างานหลักสูตร
81 2575 2015-07-22 หนังสือราชการภายนอก งดการประชุมทางไกลครั้งที่ 5 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา หัวหน้างานหลักสูตร
80 2528 2015-07-17 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด อ.ภานุวัฒน์ นิลศรี
79 2527 2015-07-17 หนังสือราชการภายนอก การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชมรมคูช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา อ.วีรมิตร ไชยชาติ
78 2523 2015-07-17 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ช่างไฟฟ้า โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน แผนกช่างไฟฟ้า
77 2526 2015-07-17 หนังสือราชการภายนอก ขอยกเลิกการฝึกงานนักศึกษาฝึกงาน บริษัท กู่หลิน โฟโมซ่า เทคโนโลยี จำกัด หน.ทวิภาคี,หน.เขียนแบบ
76 2525 2015-07-17 หนังสือราชการภายนอก ขอยกเลิกการฝึกงานนักศึกษาฝึกงาน บริษัท กู่หลิน โฟโมซ่า เทคโนโลยี จำกัด หน.ทวิภาคี,หน.เขียนแบบฯ
75 2524 2015-07-17 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาฝึกงาน เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ หน.ทวิภาคี
74 2522 2015-07-16 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญส่งครูเข้าร่วมการอบรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับครูอังกฤษและครูวิชาชิพในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษภายใต้ความร่วมมือกับ British Council ศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
72 2464 2015-07-16 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์ข่าวการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ รุ่นที่2 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
71 2438 2015-07-16 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือประชาสัมพันะ์ให้นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงระดับประเทศ ปีที่ 18" สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หัวหน้าแผนกช่างยนต์
70 2497 2015-07-16 หนังสือราชการภายนอก การเข้าพักโครงการอบรมการพัฒนาการจัดการความรู้ "ห้องสมุดสมัยใหม่" สำหรับผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุดที่ไม่มีวุฒิทางบรรณารักษศาสตร์ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานค สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
69 2496 2015-07-16 หนังสือราชการภายนอก อนุมัติให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นเข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ ซิสเท็มส์ จำกัด หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์
68 2466 2015-07-16 หนังสือราชการภายนอก เรียนเชิญร่วมการสัมมนา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หน.หลักสูตร,หน.ช่างไฟฟ้า,หน.ช่างยนต์
67 2444 2015-07-16 หนังสือราชการภายนอก โครงการส่งเสริมการปรับเปลียนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable Speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐ ด่วนที่สุด กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หน.ช่างไฟ,งานอาคารสถานที่,พัสดุ
66 2439 2015-07-16 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ยืมโปรเจ็คเตอร์พร้อมจอแบบขาตั้ง และเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์เสริม ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น หน.อิเล็กทรอนิกส์,หน.งานสื่อฯ,หน.เทคโนโลยีคอมฯ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 30/32 ->
<< 30 31 32 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ