• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
1282 0889 2021-02-23 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาช่างโยธา
1281 0890 2021-02-23 หนังสือราชการภายนอก การจ้างลูกจ้างจากเงินนอกงบประมาณ - เงินรายได้สถานศึกษาและเงินอุดหนุนทั่วไป
1280 0891 2021-02-23 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งบุคลากรนอกเวลาราชการ1/2562 (เฉพาะราย)
1279 0893 2021-02-23 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการค่ายคุณธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ สาขาเทคนิคการผลิต 2562
1278 0894 2021-02-23 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์ความรู้ ICT ชุมชน จังหวัดขอนแก่น
1277 0898 2021-02-23 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงพัสดุ โครงการพิเศษ
1276 0899 2021-02-23 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานโครงการพิเศษ
1275 0900 2021-02-23 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา นายสุคนธ์
1274 0904 2021-02-23 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม โครงการค่ายคุณธรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 2562
1273 0907 2021-02-23 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปวช.1 สาขาวิชาช่างเทคนิคโลหะ 2562
1272 0911 2021-02-23 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งกรรมการจัดกิจกรรมโครงการการประกวดดนตรีโฟล์คซอง สาขาวิชาโยธา
1271 0932 2021-02-23 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. , ปวส. ชั้นปีที่1 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม เขียนแบบเครื่องกล เมคคาทรอนิกส์ 2562
1270 0933 2021-02-23 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ 2562
1269 0423 2021-02-22 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งผู่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
1268 0933 2021-02-18 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ 2562
1267 0952 2021-02-18 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1266 0938 2021-02-18 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการมาปฏิบัติงานในการทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2562
1265 0936 2021-02-18 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 14
1264 0593 2021-02-18 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งมอบหมายหน้าที่การสอนรายวิชา ระดับปริญาตรี 1/2562
1263 0925 2021-02-18 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งกรรมการจัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/24 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ