• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
758 0320 2016-07-28 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ SBTC (Science-Based Technology College) ครั้งที่ 6 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายสุพรรณ ประพาศพงษ์
757 2768 2016-07-28 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนครูผู้สอน ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ EIS (English for Integrated Studies ) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หน.ภาควิชาทุกวิชาสาขาวิชา
755 2743 2016-07-28 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการและพัฒนาภาวะผู้นำของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ผู้เกี่ยวข้อง
754 2633 2016-07-28 หนังสือราชการภายนอก โครงการให้ความรู้นักเรียน นักศึกษา เรื่องยา พรชัยเภสัช นางดวงมาลย์ แสงไกร
753 2683 2016-07-28 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร หน.แผนกช่างกลโรงงาน
752 2690 2016-07-28 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตเผยแพร่ วารสารประชาสัมพันธ์ "เทคนิคยะลาสาส์น" ฉบับที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคยะลา หน.ห้องสมุดๆ
751 2589 2016-07-28 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา หน.แผนกสามัญๆ
750 2524 2016-07-28 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งกรรมการพิจารณาการแก้ไขปัญหา กีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 สำนักงานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนื 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หน.อศจ
749 2628 2016-07-28 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุม ด่วนที่สุด สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม นายธาตรี สุภาระโยธิน
748 2520 2016-07-28 หนังสือราชการภายนอก แจ้งจำนวนนักศึกษาระดับปริญาตรีสายเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2557 ที่สำเร็จการศึกษา สำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เจ้าหน้าที่งานปริญญาตรี
747 2554 2016-07-28 หนังสือราชการภายนอก สำรวจข้อมูลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพประจำปีการศึกษา 2558 สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ หน.งานวัดผลๆ
746 2627 2016-07-28 หนังสือราชการภายนอก แจ้งกำหนดการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีพุทธศักราช 2559 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด วิทยาลัยการอาชีพกระนวน หน.สามัญๆ
745 2625 2016-07-28 หนังสือราชการภายนอก ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา หน.ช่างเชื่อมโลหะ
744 2537 2016-07-01 หนังสือราชการภายนอก กำหนดจำนวนครั้งของการจัดสรรเวลาและห้วงการจัดสรรเวลาออกอากาศ กกต. ผู้เกี่ยวข้อง
743 2506 2016-07-01 หนังสือราชการภายนอก ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเล่าเรียน กรมบัญชีกลาง ผู้เกี่ยวข้อง
741 2501 2016-07-01 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "กบข" สมาชิกสัมพันธ์สัญจร จังหวัดขอนแก่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ผู้เกี่ยวข้อง
740 2492 2016-07-01 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์สร้างห้องน้ำ วัดสันติสุขวนาราม
739 2444 2016-06-30 หนังสือราชการภายนอก แนวทางการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ผู้เกี่ยวข้อง
738 2473 2016-06-30 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งจดหมายข่าว วิทยาลัยการอาชีพไชยา ห้องสมุดๆ
737 2472 2016-06-30 หนังสือราชการภายนอก โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินการจัดการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดการสอน STEM Education ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หน.ช่างก่อสร้าง, หน.ช่างสถาปัตยๆ, หน.ช่างสำรวจ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/39 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ