• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
595 0220 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก แบบสรุปรายชื่อนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนฝางวิทยายน หน.งานวัดผลฯ
594 0208 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก ส่งใบสมัครเข้าศึกษาต่อประเภทโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านไผ่ หน.งานวัดผล
593 0209 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก ส่งใบสมัครเข้าศึกษาต่อประเภทโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาล 1 หน.งานวัดผลฯ
592 0221 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก แบบสรุปรายชื่อนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนฝางวิทยายน หน.งานวัดผลฯ
591 0210 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก การรับนักเรียน นักศึกษาต่อประเภทโควต้าพิเศษและประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านวังหว้า หน.งานวัดผลฯ
590 0222 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก การรับนักเรียน นักศึกษาต่อประเภทโควต้าพิเศษและประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม หน.งานวัดผลฯ
589 0215 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก แบบสรุปรายชื่อนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ หน.งานวัดผลฯ
588 0293 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก ส่งรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติโครงการ Empowering OVEC English Teacher ประจำปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลัง หน.สามัญฯ
587 0263 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก เชิญประชุมวิชาการ "สัมมนากึ่งปฏิบัติการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ V-NET ภาษาอังกฤษ" ด่วนที่สุด บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) หน.สามัญฯ
586 0229 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก ส่งเอกสารการสมัครนักศึกษาประเภทโควต้าพิเศษและประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนจระเข้วิทยายน หน.งานวงัดผลฯ
585 0246 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก แบบสรุปรายชื่อนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียภูเวียงวิทยาคม หน.งานวัดผลฯ
584 0253 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก แบบสรุปรายชื่อนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล หน.งานวัดผลฯ
583 0252 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก แบบสรุปรายชื่อนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล หน.งานวัดผลฯ
582 0251 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก ส่งรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อประเภทโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านสำโรง หน.งานวัดผลฯ
581 0250 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก ส่งใบสมัคร โรงเรียนป่าหวายวิทยา หน.งานวัดผลฯ
580 0249 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก การรับนักเรียน นักศึกษาต่อประเภทโควต้าพิเศษและประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ หน.งานวัดผลฯ
579 0248 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก ส่งรายชื่อนักเรียนเพื่อขอรับเข้าศึกษาต่อประเภทโควต้าพิเศษ ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา2559 โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม หน.งานวัดผลฯ
578 0366 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก ให้ความอนุเคราะห์รับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน.งานทวิภาคีฯ
577 0379 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อคนด้อยโอกาส ในงาน "อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย" วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง หน.งานทวิภาคีฯ
576 0247 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก การรับนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควต้าพิเศษและประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร หน.งานวัดผลฯ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/32 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ