• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
555 0330 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก ขอมอบหนังสือจดหมายเหตุเฉลิมพระเกีรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนือ่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 กรมศิลปากร ห้องสมุดฯ
554 0327 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก ขอส่ง ส.ค.ส อวยพรปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2559 และวารสารไทรงาม ปีที่ 3 แบับที่ 3 สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ หน.ห้องสมุดฯ
553 0326 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งวารสาร DSD NEWS ปีที่ 2 ฉบับที่ 12 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ห้องสมุดฯ
552 0325 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ผู้ที่เกี่ยวข้อง
551 0329 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งเอกสาร รายงานการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ 2557 สำนักงานสถิติแห่งชาติ หน.ห้องสมุดฯ
550 0199 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก การรับนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควตาพิเศษและประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนมัญจาศึกษา หน.วัดผลฯ
549 0204 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก ส่งเกียรติบัตร วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หน.หลักสูตรฯ
548 0207 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 ด่วนที่สุด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หน.แผนกที่เกี่ยวข้องฯ
547 0174 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก การจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน.ช่างไฟฟ้าฯ
546 0175 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก ขอแจ้งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายวิชาชีพครู (PLC) ระยะที่ 2 การสร้างความเข้าใจและกำหนดแนวทางการดำเนินการ โดยชมรมเครือข่ายนักวิจัยและ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา หน.ช่างไฟฟ้าฯ
545 0156 2016-01-25 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเป็นวิทยากร สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 1 หน.ช่างยนต์
544 0133 2016-01-25 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์จดหมายประชาสัมพันธ์การสัมมนากึ่งปฏิบัติการ "การยกระดับผลสัมฤทธิ์ V-Net ภาษาอังกฤษ" บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) หน.สามัญฯ
543 0134 2016-01-25 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การติดตั้งบำรุงรักษาและวิเคราะห์แก้ปัญหาเครื่องปรับอากาศ" สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด หน.ช่างไฟฟ้า
542 0130 2016-01-25 หนังสือราชการภายนอก การรับนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควตาพิเศษและประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม หน.วัดผลฯ
541 0155 2016-01-25 หนังสือราชการภายนอก ส่งราชชื่อนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นโดยใช้สิทธิพิเศษ (โควตา) โรงเรียนมนตรีศึกษา หน.วัดผลฯ
540 0154 2016-01-25 หนังสือราชการภายนอก ส่งเอกสารสมัครโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม หน.วัดผลฯ
539 0153 2016-01-25 หนังสือราชการภายนอก ส่งใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2559 โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก(โควต้า) โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง หน.วัดผลฯ
538 0131 2016-01-25 หนังสือราชการภายนอก การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง หน.วัดผลฯ
537 0178 2016-01-25 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมืออนุมัติบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และประชุมวิชาการเรื่อง "ห้องสมุดเพื่อการพัฒนาสังคมดิจิทัลที่ยั่งยืน" สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ หน.ห้องสมุดฯ
536 0179 2016-01-25 หนังสือราชการภายนอก การจัดนิทรรศการงาน "อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย" สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน.ทวิภาคี

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/32 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ