• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
535 0180 2016-01-25 หนังสือราชการภายนอก ขอแจ้งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อพัฒนาการเรียน การสอน รายวิชาพละศึกษาและสุขศึกษา โดยชมรมครูพละศึกษาและสุขศึกษาอาชีวศึ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา หน.สามัญฯ
534 0181 2016-01-25 หนังสือราชการภายนอก ขอแจ้งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้การบูรณาการนิเวศวัฒนธรรมในท้องถิ่นโคยชมรมครูสังคมศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา หน.สามัญฯ
533 0177 2016-01-25 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานกับบริษัท บริษัท ท่าพระแทรคเตอร์และก่อสร้าง จำกัด (สำนักงานใหญ่) หน.งานทวิภาคีฯ
532 0172 2016-01-25 หนังสือราชการภายนอก ขอข้อมูลครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา หน.สามัญฯ
531 0173 2016-01-25 หนังสือราชการภายนอก สรุปผลการประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียนและฝ่ายกิจการพิเศษ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หน.งานหลักสูตรฯ
530 0206 2016-01-25 หนังสือราชการภายนอก เชิญประชุม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม งานพัสดุ , ผู้ที่เกี่ยวข้อง
529 0163 2016-01-25 หนังสือราชการภายนอก การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน.ช่างยนต์, งานบุคลากร, การเงิน
528 0164 2016-01-25 หนังสือราชการภายนอก ยกเลิกคำสั่งและสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งานบุคลากร, การเงิน
527 0117 2016-01-13 หนังสือราชการภายนอก การรับนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควตาพิเศษและประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านโคกแปะ หน.งานวัดผลฯ
526 0116 2016-01-13 หนังสือราชการภายนอก แบบสรุปรายชื่อนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ หน.งานวัดผลฯ
525 0115 2016-01-13 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ผู้เกี่ยวข้อง
524 0086 2016-01-12 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมคัดเลือกวิทยาลัยเพื่อประเมินคุณภาพภายใต้โครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี (GTDEE) ผู้เกี่ยวข้อง
523 0079 2016-01-12 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1 คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ หน.แผนกสารสนเทศฯ
522 0077 2016-01-12 หนังสือราชการภายนอก คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร หน.งานวัดผลฯ
521 0076 2016-01-12 หนังสือราชการภายนอก การคัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับโควตาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และรดับ ปวส.ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล หน.งานวัดผลฯ
520 0075 2016-01-12 หนังสือราชการภายนอก แบบสรุปรายชื่อนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป หน.งานวัดผลฯ
519 0062 2016-01-08 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง หน.ช่างอิเล็กฯ
518 0056 2016-01-08 หนังสือราชการภายนอก เชิญเป็นกรรมการตัดสิน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคน่าน ผู้เกี่ยวข้อง
517 0055 2016-01-08 หนังสือราชการภายนอก การคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา หน.งานวัดผลฯ
516 0054 2016-01-08 หนังสือราชการภายนอก แบบสรุปรายชื่อนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนผดุงนารี หน.งานวัดผลฯ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/32 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ