• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
1182 1280 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
1181 1279 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2/2561
1180 1278 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
1179 1275 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
1178 1274 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 2561
1177 1273 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมครูที่ปรึกษาเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้าร่วมกับผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
1176 1272 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานครูที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่โฮมรูมผู้เรียนในกิจกรรมชั่วโมงโฮมรูม ปนะจำภาคเรียนที่ 2/2561
1175 1271 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งครูและครูพิเศษ ทำหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
1174 1268 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติราชการ (เพิ่มเติมเฉพาะราย)
1173 1265 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก มอบหมายหน้าที่ให้รองผู้อำนวยการ (นายสมจิตร วรศักดิ์)
1172 1262 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการ นิเทศการฝึกงานนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 /2561
1171 1260 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานอกเวลาราชการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
1170 1257 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก การฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
1169 1248 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานครูและครูพิเศษสอนให้โอวาทหน้าเสาธงแก่ผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
1168 1240 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากหมวดเงินนอกงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติมเฉพาะราย)
1167 1239 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากหมวดเงินนอกงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2562
1166 1238 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากหมวดเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
1165 1230 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
1164 1208 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก มอบหมายหน้าที่ให้รองผู้อำนวยการ (นายชัชวาล อุ่นแก้ว)
1163 1207 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก การมอบหมายหน้าที่ราชการ ประจำปี 2561 (เฉพาะราย) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/24 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ