ระบบจัดตารางเรียนตารางสอน วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1/2567
  Home
|รายชื่อห้องเรียน |ตารางสอน |ตารางเรียน | ตารางการใช้พื้นที่ |หลักสูตรรายวิชา |แผนกวิชา |บุคลากร |คู่มือ|
| พิมพ์  | Login
1/2567
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
@------------@


-ID แผนก ประเภทวิชาหัวหน้าแผนกภาระงานสอน-
0 ผู้บริหาร ผู้บริหาร ตรวจสอบ
1 แผนกวิชาช่างยนต์ อุตสาหกรรม ตรวจสอบ
2 แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต อุตสาหกรรม ตรวจสอบ
3 แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ อุตสาหกรรม ตรวจสอบ
4 แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล อุตสาหกรรม ตรวจสอบ
5 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง อุตสาหกรรม ตรวจสอบ
6 แผนกวิชาสำรวจ อุตสาหกรรม ตรวจสอบ
7 แผนกวิชาโยธา อุตสาหกรรม ตรวจสอบ
8 แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม อุตสาหกรรม ตรวจสอบ
9 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง อุตสาหกรรม ตรวจสอบ
10 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม ตรวจสอบ
11 แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม อุตสาหกรรม ตรวจสอบ
12 แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจสอบ
13 แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม ตรวจสอบ
14 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม ตรวจสอบ
15 แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม ตรวจสอบ
16 แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน อุตสาหกรรม ตรวจสอบ
17 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน อุตสาหกรรม ตรวจสอบ
18 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พื้นฐาน สามัญสัมพันธ์พื้นฐาน ตรวจสอบ
19 แผนกวิชายานยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรม ตรวจสอบ
30 ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการพลเรือน ตรวจสอบ
35 พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่พนักงานราชการ ตรวจสอบ
40 เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ

regkktech
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 67 หมู่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 043 221290 โทรสาร 043 222291
Copyright ® 2003-2024 All right reserved. Do not duplicate in any script & form. 
มีปัญหาเกี่ยวกับระบบติดต่อ SmartProjects