ระบบจัดตารางเรียนตารางสอน วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1/2567
  Home
|รายชื่อห้องเรียน |ตารางสอน |ตารางเรียน | ตารางการใช้พื้นที่ |หลักสูตรรายวิชา |แผนกวิชา |บุคลากร |คู่มือ|
| พิมพ์  | Login
1/2567
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
@------------@

เข้าเรียนปี
เข้าเรียนปีชื่อย่อชื่อกลุ่มเรียนสาขาวิชาชื่อครูที่ปรึกษา
2567ชย.1/1เครื่องกลและยานยนต์ (67)ช่างยนต์ (67)นายเอกสิทธิ์   ด้วงนิล      
2567ชย.1/2เครื่องกลและยานยนต์ (67)ช่างยนต์ (67)นายเอกสิทธิ์   ด้วงนิล      
2567ชย.1/3เครื่องกลและยานยนต์ (67)ช่างยนต์ (67)นายวัชพล   จำปานา      
2567ชย.1/4เครื่องกลและยานยนต์ (67)ช่างยนต์ (67)นายวัชพล   จำปานา      
2567ชย.1/5เครื่องกลและยานยนต์ (67)ช่างยนต์ (67)นายคณิน   ทองดี      
2567ชย.1/6เครื่องกลและยานยนต์ (67)ช่างยนต์ (67)นายคณิน   ทองดี      
2567ชย.1/7เครื่องกลและยานยนต์ (67)ช่างยนต์ (67)นายไพวัล   เขียวแป้      
2567ชย.1/9เครื่องกลและยานยนต์ (67)ช่างยนต์ (67) ระยะสั้น         
2567ชย.1/11เครื่องกลและยานยนต์ (67)ช่างยนต์ (67) ระยะสั้น         
2567ชย.1/12เครื่องกลและยานยนต์ (67)ช่างยนต์ (67) ระยะสั้น         
2567ชก.1/1อุตสาหกรรมการผลิต (67)ช่างกลโรงงาน (67)นายอานุภาพ   รบไพรินทร์      
2567ชก.1/2อุตสาหกรรมการผลิต (67)ช่างกลโรงงาน (67)นายศุภชัย   แสงบัวท้าว      
2567ชก.1/3อุตสาหกรรมการผลิต (67)ช่างกลโรงงาน (67)นายวีรยุทธ   พลตรี      
2567ชก.1/4อุตสาหกรรมการผลิต (67)ช่างกลโรงงาน (67)น.ส.ศรัญญา   สีละ      
2567ชก.1/5อุตสาหกรรมการผลิต (67)ช่างกลโรงงาน (67)ว่าที่ ร.ท.เอกชัย   เสนาดี      
2567ชช.1/3อุตสาหกรรมการผลิต (67)ช่างเชื่อมโลหะ (67) เรือนจำนายคทาวุธ   อรรคษร      
2567ชช.1/5อุตสาหกรรมการผลิต (67)ช่างเชื่อมโลหะ (67) ระยะสั้น         
2567ชช.1/6อุตสาหกรรมการผลิต (67)ช่างเชื่อมโลหะ (67) ระยะสั้น         
2567ชช.1/7อุตสาหกรรมการผลิต (67)ช่างเชื่อมโลหะ (67) ระยะสั้น         
2567ชช.1/8อุตสาหกรรมการผลิต (67)ช่างเชื่อมโลหะ (67) ระยะสั้น         
2567ชช.1/9อุตสาหกรรมการผลิต (67)ช่างเชื่อมโลหะ (67) ระยะสั้น         
2567ชช.1/10อุตสาหกรรมการผลิต (67)ช่างเชื่อมโลหะ (67) ระยะสั้น         
2567ชฟ.1/1พลังงาน ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (67)ช่างไฟฟ้า (67)นายเอกชัย   สิมสา      
2567ชฟ.1/2พลังงาน ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (67)ช่างไฟฟ้า (67)นายเอกชัย   สิมสา      
2567ชฟ.1/3พลังงาน ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (67)ช่างไฟฟ้า (67)น.ส.ธัญพร   ถานะ      
2567ชฟ.1/4พลังงาน ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (67)ช่างไฟฟ้า (67)น.ส.ธัญพร   ถานะ      
2567ชฟ.1/5พลังงาน ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (67)ช่างไฟฟ้า (67)นายธนกร   หารวิชัย      
2567ชฟ.1/6พลังงาน ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (67)ช่างไฟฟ้า (67)นายธนกร   หารวิชัย      
2567ชฟ.1/7พลังงาน ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (67)ช่างไฟฟ้า (67)นายกฤษิกร   ศรีบุญ      
2567ชฟ.1/9พลังงาน ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (67)ช่างไฟฟ้า (67) ระยะสั้น         
2567ชฟ.1/10พลังงาน ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (67)ช่างไฟฟ้า (67) ระยะสั้น         
2567ชฟ.1/11พลังงาน ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (67)ช่างไฟฟ้า (67) ระยะสั้น         
2567ชฟ.1/12พลังงาน ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (67)ช่างไฟฟ้า (67) ระยะสั้น         
2567ชฟ.1/13พลังงาน ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (67)ช่างไฟฟ้า (67) ระยะสั้น         
2567ชฟ.1/14พลังงาน ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (67)ช่างไฟฟ้า (67) ระยะสั้น         
2567ชอ.1/1พลังงาน ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (67)อิเล็กทรอนิกส์ (67) นายพิชญ์พล   จิตพิมลมาศ      
2567ชอ.1/2พลังงาน ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (67)อิเล็กทรอนิกส์ (67) นายเอกรินทร์   มาวงษา      
2567ชอ.1/5พลังงาน ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (67)อิเล็กทรอนิกส์ (67) เรือนจำนายอัมพล   เจริญนนท์      
2567ชอ.1/7พลังงาน ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (67)อิเล็กทรอนิกส์ (67) ระยะสั้น         
2567ชอ.1/11พลังงาน ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (67)อิเล็กทรอนิกส์ (67) ระยะสั้น         
2567ชอ.1/12พลังงาน ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (67)อิเล็กทรอนิกส์ (67) ระยะสั้น         
2567ชส.1/1อุตสาหกรรมก่อสร้าง (67)ช่างก่อสร้าง (67)นายรณฤทธิ์   ฤทธิมนตรี      
2567ชถ.1/1อุตสาหกรรมก่อสร้าง (67)สถาปัตยกรรม (67)น.ส.ชวนิดา   ประแดงปุย      
2567ชร.1/1อุตสาหกรรมก่อสร้าง (67)เทคนิควิศวกรรมสำรวจ (67)ว่าที่ ร.ต.ธิดารัตน์   นฤพงษ์      
2567ชธ.1/1อุตสาหกรรมก่อสร้าง (67)โยธา (67)น.ส.สุจิตรา   พุสิมมา      
2567ชธ.1/2อุตสาหกรรมก่อสร้าง (67)โยธา (67)น.ส.สุจิตรา   พุสิมมา      
2567ชธ.1/3อุตสาหกรรมก่อสร้าง (67)โยธา (67)นางอนุธิดา   อาศิรกานต์      
2567ชทท.1/1ซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ (67)เทคโนโลยีสารสนเทศ (67)นางบังอร   พลมิตร      
2567ชทท.1/2ซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ (67)เทคโนโลยีสารสนเทศ (67)น.ส.เปรมิกา   พุทธา      
2567สอย.1/1เครื่องกลและยานยนต์เทคนิคยานยนต์ (67)นายแสงชัย   คงสมบัติ      
2567สอย.1/2เครื่องกลและยานยนต์เทคนิคยานยนต์ (67)นายแสงชัย   คงสมบัติ      
2567สอย.1/5เครื่องกลและยานยนต์เทคนิคยานยนต์ (67)นายทรงเนตร   ต้นสีนนท์      
2567สอย.1/6เครื่องกลและยานยนต์เทคนิคยานยนต์ (67)นายทรงเนตร   ต้นสีนนท์      
2567สอย.1/7เครื่องกลและยานยนต์เทคนิคยานยนต์ (67)นายนรินทร์   สารภักดี      
2567สอย.1/8เครื่องกลและยานยนต์เทคนิคยานยนต์ (67)นายนรินทร์   สารภักดี      
2567สอย.1/9เครื่องกลและยานยนต์เทคนิคยานยนต์ (67)นายสุรเชษฐ์   ประทุมโคตร      
2567สอย.1/10เครื่องกลและยานยนต์เทคนิคยานยนต์ (67)นายสุรเชษฐ์   ประทุมโคตร      
2567สยฟ.1/1เครื่องกลและยานยนต์เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า (67)นายมานิตย์   จันมี      
2567สอผ.1/1อุตสาหกรรมการผลิตเทคนิคการผลิต (67)นายวีรพัฒน์   นามปัญญา      
2567สอผ.1/2อุตสาหกรรมการผลิตเทคนิคการผลิต (67)นายวีรพัฒน์   นามปัญญา      
2567สอผ.1/3อุตสาหกรรมการผลิตเทคนิคการผลิต (67)นายเดชาธร   ชุมมณเทียร      
2567สอผ.1/4อุตสาหกรรมการผลิตเทคนิคการผลิต (67)นายบุญเกิด   พุทธระสุ      
2567สอผ.1/5อุตสาหกรรมการผลิตเทคนิคการผลิต (67)นายเฉลิมพล   นามปัดถา      
2567สอผ.1/6อุตสาหกรรมการผลิตเทคนิคการผลิต (67)นายประสิทธิ์   สุพรรณ์      
2567สอผ.1/7อุตสาหกรรมการผลิตเทคนิคการผลิต (67)นายสมิง   อบมา      
2567สอผ.1/8อุตสาหกรรมการผลิตเทคนิคการผลิต (67)นางนภาภรณ์   สาผิว      
2567สอผ.1/11อุตสาหกรรมการผลิตเทคนิคการผลิต (67)นายภูมินทร์   ไชยวรรณ      
2567สอก.1/1อุตสาหกรรมการผลิตเทคนิคอุตสาหกรรม (67)นายธีระศักดิ์   คงเอม      
2567สอก.1/2อุตสาหกรรมการผลิตเทคนิคอุตสาหกรรม (67)นางรุ่งเรือง   อินทนพ      
2567สอก.1/3อุตสาหกรรมการผลิตเทคนิคอุตสาหกรรม (67)น.ส.อัจฉราพร   พลประถม      
2567สอก.1/4อุตสาหกรรมการผลิตเทคนิคอุตสาหกรรมนายกิตติโรจน์   โชติชื่น      
2567สอฟ.1/1พลังงาน ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า (67)ส.ต.ท.ธวัชชัย   วงศ์สายตา      
2567สอฟ.1/2พลังงาน ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า (67)ส.ต.ท.ธวัชชัย   วงศ์สายตา      
2567สอฟ.1/3พลังงาน ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า (67)ส.อ.ยุทธพงษ์   โยธาภักดี      
2567สอฟ.1/4พลังงาน ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า (67)ส.อ.ยุทธพงษ์   โยธาภักดี      
2567สอฟ.1/5พลังงาน ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า (67)นายเสน่ห์   บริบูรณ์      
2567สอฟ.1/6พลังงาน ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า (67)นายเสน่ห์   บริบูรณ์      
2567สอฟ.1/7พลังงาน ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า (67)นายพีระพงษ์   สาสิมมา      
2567สอฟ.1/8พลังงาน ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า (67)นายพีระพงษ์   สาสิมมา      
2567สอฟ.1/9พลังงาน ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า (67)นายภานุพงศ์   หล้าสวย      
2567สอฟ.1/10พลังงาน ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า (67)นายภานุพงศ์   หล้าสวย      
2567สออ.1/1พลังงาน ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (67)นายสมชาย   คุณสมบัติ      
2567สออ.1/3พลังงาน ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (67)นายสุวิจักขณ์   ประจันตะเสน      
2567สอส.1/1อุตสาหกรรมก่อสร้างช่างก่อสร้าง (67)นายนิรันดร์   คำเรืองศรี      
2567สอส.1/3อุตสาหกรรมก่อสร้างช่างก่อสร้าง (67)นายนิรันดร์   คำเรืองศรี      
2567สอถ.1/1อุตสาหกรรมก่อสร้างเทคนิคสถาปัตยกรรม (67)นางสุภิญญา   วรศักดิ์      
2567สอถ.1/3อุตสาหกรรมก่อสร้างเทคนิคสถาปัตยกรรม (67)น.ส.เจติยา   ค่อมสิงห์      
2567สอร.1/1อุตสาหกรรมก่อสร้างเทคนิควิศวกรรมสำรวจ (67)น.ส.พนิดา   ศิริกรรณ์      
2567สอร.1/3อุตสาหกรรมก่อสร้างเทคนิควิศวกรรมสำรวจ (67)น.ส.พนิดา   ศิริกรรณ์      
2567สอธ.1/1อุตสาหกรรมก่อสร้างโยธา (67)น.ส.เมสิณี   นิลทะวัช      
2567สอธ.1/3อุตสาหกรรมก่อสร้างโยธา (67)นายอนุวัติ   พาระพัฒน์      
2567สอธ.1/4อุตสาหกรรมก่อสร้างโยธา (67)นายอนุวัติ   พาระพัฒน์      
2567สอธ.1/5อุตสาหกรรมก่อสร้างโยธา (67)น.ส.เมสิณี   นิลทะวัช      
2567สอค.1/1ฮาร์ดแวร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (67)นายนเรศวร์   ศุภลักษณศึกษากร      
2567สอค.1/2ฮาร์ดแวร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (67)นายมนัส   จันนามอม      
2567สทท.1/1ซอฟต์แวร์และการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ (67)น.ส.ศรารัตน์   วรรณแจ่ม      
2567สทท.1/2ซอฟต์แวร์และการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ (67)น.ส.ศรารัตน์   วรรณแจ่ม      
regkktech
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 67 หมู่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 043 221290 โทรสาร 043 222291
Copyright ® 2003-2024 All right reserved. Do not duplicate in any script & form. 
มีปัญหาเกี่ยวกับระบบติดต่อ SmartProjects