ระบบจัดตารางเรียนตารางสอน วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1/2567
  Home
|รายชื่อห้องเรียน |ตารางสอน |ตารางเรียน | ตารางการใช้พื้นที่ |หลักสูตรรายวิชา |แผนกวิชา |บุคลากร |คู่มือ|
| พิมพ์  | Login
1/2567
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
@------------@

: แผนกวิชาช่างยนต์
1      
1 : แผนกวิชาช่างยนต์
1   ธนานุวัช   ถาวิเศษ
2   ณัฐพงษ์   เพียยุระ
3   สุรเชษฐ์   ชูศรี
4   ธนานุวัช 1   1
5   ณัฐพงษ์ 1   1
6   ภูริพงศ์   อักษรพิมพ์
7   ภูริพงศ์ 1   1
8   สุรเชษฐ์ 1   ประทุมโคตร
9   อรรถวิทย์ 1   1
10   นรินทร์ 1   1
11   ณัฐพงษ์ 2   2
12   เอกสิทธิ์   ด้วงนิล
13   วัชพล   จำปานา
14   คณิน   ทองดี
15   ไพวัล   เขียวแป้
16   แสงชัย   คงสมบัติ
17   ทรงเนตร   ต้นสีนนท์
18   นรินทร์   สารภักดี
19   สุรเชษฐ์   ประทุมโคตร
20   พิชัย   คำประเทือง
21   มุขพิมาน   กลางฮวด
22   พันฤทธิ์   แถลงศรี
23   อุทัย   แหลมฉลาด
24   สุริยา   เหล่ามาลา
25   อรรถวิทย์   ตรีเหรา
2 : แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
1   บุญเกิด   พุทธระสุ
2   สัญญา   พะมณี
3   ธวัช   สะตะ
4   เอกชัย 1    -
5   ศิโรวัสย์ 2   2
6   ศิโรวัสย์ 1   1
7   อานุภาพ   รบไพรินทร์
8   วีรยุทธ   พลตรี
9   เอกชัย   เสนาดี
10   วีรพัฒน์   นามปัญญา
11   เดชาธร   ชุมมณเทียร
12   เฉลิมพล   นามปัดถา
13   ประสิทธิ์   สุพรรณ์
14   สมิง   อบมา
15   ภูมินทร์   ไชยวรรณ
16   เวคิน   กิติราช
17   วชิรพันธุ์   ช้างศรี
18   พัชรา   วิคารมย์
19   ศิโรวัสย์   ศรีหนองบัว
20   วีระมิตร   ไชยชาติ
21   เจริญ   บุญใบ
22   ปริทัศน์   จันฤๅไชย
23   ธีระชัย   เลิศนาวีพร
3 : แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ
1   ณรงค์   นามพรมมา
2   ณรงค์   โม้ลี
3   นิลยา   อัคษร
4   กำธร   สรรพ์สมบัติ
5   ณรงค์   ปานสวัสดิ์
6   คทาวุธ   อรรคษร
7   กาญจนา   หนูแม้น
8   ณรงค์ 1   ปานสวัสดิ์
9   กำธร 1   -
10   ฝึกสอน 1   -
4 : แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
1   รณชัย   ยุ่งพรมมา
2   ศุภมิตร   กิจเธาว์
3   วรรณา   พุทธาศรี
4   บรรลือศักดิ์   ถีราวุฒิ
5 : แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
1   ไพบูลย์   เขียวรัมย์
2   กำไลทอง   วรแสง
3   ครูสถานประกอบการ   -
4   กำไลทอง 1   1
5   รณฤทธิ์   ฤทธิมนตรี
6   นิรันดร์   คำเรืองศรี
7   สมเก่ง   มาคำ
6 : แผนกวิชาสำรวจ
1   มานัส   ยอดทอง
2   ศิรินภา   ลุนชัยญา
3   ครูสถานประกอบการ   -
4   ธิดารัตน์   นฤพงษ์
5   พนิดา   ศิริกรรณ์
6   ภานุมาศ   ไชยสิงห์
7 : แผนกวิชาโยธา
1   ฉัตรชัย   พานิช
2   พรศักดิ์   นะคะจัด
3   สุพิตรา   ชัยเดช
4   อนุวัติ 1    -
5   เรวัชชัย   รอตเจริญ
6   เรวัชชัย 1    -
7   จิรวัฒน์ 1   -
8   สุจิตรา   พุสิมมา
9   เมสิณี   นิลทะวัช
10   อนุวัติ   พาระพัฒน์
11   สมมาตร   คำภักดี
12   จิรวัฒน์   ภูลายยาว
13   อุปถัมภ์   อุปลี
8 : แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
1   สุธาสินี   ชมาฤกษ์
2   บัญญัติ   พงษ์พิริยะเดชะ
3   ปนิดา   มาตนอก
4   สุธาสินี 1   1
5   สุทธิดา   ไชยโสดา
9 : แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
1   คงกฤช   ศิรินาค
2   ทัดเทพ   ชีวะโอสถ
3   กิตติศักดิ์   ทิพบุญชู
4   กฤษิกร   ศรีบุญ
5   อรรถพงษ์   ภูบุญอบ
6   อุทิศ   วงษ์พัฒน์
7   จิตราภรณ์   สารภักดี
8   ชิษณุชา   ดวงอภินันท์
9   ประชา   สุทธิโชติ
10   พุฒิพงษ์ 1   1
11   ทักษิณ 1   1
12   จิตราภรณ์ 1   1
13   อุทิศ 1   1
14   ประชา 1   1
15   ประชา 2   2
16   เอกชัย   สิมสา
17   ธัญพร   ถานะ
18   ธนกร   หารวิชัย
19   ธวัชชัย   วงศ์สายตา
20   ยุทธพงษ์   โยธาภักดี
21   เสน่ห์   บริบูรณ์
22   พีระพงษ์   สาสิมมา
23   ภานุพงศ์   หล้าสวย
24   อนรรฆพนธ์   คลังชำนาญ
25   เพชร   สำราญจิตต์
26   อนุศาสน์   ชะอ้อน
27   ยุทธศาสตร์   น้อยศรี
28   พุฒิพงศ์   ไชยราช
29   ทักษิณ   โสภาปิยะ
10 : แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1   ประณต   ปิยมาพรชัย
2   กล้าณรงค์   คำบึงกลาง
3   เฉลิมเกียรติ   ถีอาสนา
4   สิทธิพร   ไกรยวงศ์
5   สาคร   แถวโนนงิ้ว
6   ธาตรี   สุภาระโยธิน
7   ธาตรี 1   -
8   พิเชษฐ์   จันทรังศรี
9   ดนุพล   ชุมชนสัมพันธ์
10   รณชัย   มรกตศรีวรรณ
11   พิเชษฐ์ 1   -
12   สิทธิพร 1   1
13   เฉลิมเกียรติ1   1
14   อัมพล1   1
15   พิชญ์พล   จิตพิมลมาศ
16   เอกรินทร์   มาวงษา
17   สมชาย   คุณสมบัติ
18   สุวิจักขณ์   ประจันตะเสน
19   คัทลียา   กันทัง
20   อัมพล   เจริญนนท์
11 : แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
1   บัณฑิต   จันทร์พุฒ
2   อภินันท์   ก้อนมณี
12 : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
1   ปรัชญา   ฤทธิ์ตา
2   ศรารัตน์   วรรณแจ่ม
3   จำรูญ   กาพย์ไกรแก้ว
4   เนตรสกาว   พิกุลทอง
5   เนตรสกาว 1   -
6   บังอร   พลมิตร
7   เปรมิกา   พุทธา
8   มัธยม   อ่อนจันทร์
13 : แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1   วชิรปัญญา   ปัญญาว่อง
2   นเรศวร์   ศุภลักษณศึกษากร
3   มนัส   จันนามอม
14 : แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
1   สุปาณี   วงศ์พระจันทร์
2   จรูญ   กองบุญธรรม
3   ครูสถานประกอบการ   -
4    ธีระศักดิ์ 1   1
5   กิตติโรจน์ 1   1
6   ธีระศักดิ์   คงเอม
7   อัจฉราพร   พลประถม
8   กิตติโรจน์   โชติชื่น
15 : แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1   พีรวัส   รัตนโชติ
2   เพ็ญนภา   สีแก้วสิ่ว
16 : แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
1   ธีระ   ไสโม้
2   รังษี   เวียงวิเศษ
3   นภาภรณ์   สาผิว
4   พัชรวัฒน์   จารุตัน
5   อภิสิทธิ์   กล่ำสกุล
6   กิ่งผกา   กองพล
17 : แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1   ประเสริฐ   วิสาคาม
2   เจษฎากร   เกียนมะเริง
3   ทรงกลด   ลุนคุณ
4   ศุภชัย   แสงบัวท้าว
5   ศรัญญา   สีละ
6   รังสรรค์   เสนาสิงห์
18 : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พื้นฐาน
1   ทองสุข   ลีลาด
2   กัญญาณี   แนวสุภาพ
3   สลิลทิพย์   ชำปฏฺ
4   วิมลศิลป์   หลงโสกเชือก
5   สุพรรษา   อเนกบุณย์
6   จารุริณ   โสหา
7   แทนไท   เกาะลุน
8   กฤษมงคล   เวียงนนท์
9   กรุณา   ศรีสถาน
10   วราชิณี   สิทธิวุฒ
11   นภัสสร   หินเธาว์
12   ชโลธร   พิมพ์จักร
13   เรืองศักดิ์   แสวงสุข
14   รัฐวิทย์   มาตย์สาลี
15   นฤพนธ์   สุริฉาย
16   วรญา   ภาวะศิลป์
17   วราพร   สิมมา
18   รัตน์ฐิตา   จันทร์อ่อน
19   เกสร์ชุญาณ์   ไชยพิมพ์
20   ไพโรจน์   นาชัยสิทธิ์
21   อุกฤษ   เหมมี
22   ณัทกาญจน์   ภูมิธนสวัสดิ์
23   ศิลปชัย   บุญรักษา
24   อัศชาติ   อาศิรกานต์
25   ชวนิดา   ประแดงปุย
26   อนุธิดา   อาศิรกานต์
27   รุ่งเรือง   อินทนพ
28   สุภิญญา   วรศักดิ์
29   เจติยา   ค่อมสิงห์
30   เรืองศักดิ์   เรืองไชย
31   ไฉทยา   นามเชียงใต้
19 : แผนกวิชายานยนต์ไฟฟ้า
1   ภานุวัฒน์   นิลศรี
2   มานิตย์ 1   1
3   ภานุวัฒน์ 1   1
4   มานิตย์   จันมี
regkktech
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 67 หมู่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 043 221290 โทรสาร 043 222291
Copyright ® 2003-2024 All right reserved. Do not duplicate in any script & form. 
มีปัญหาเกี่ยวกับระบบติดต่อ SmartProjects