ระบบจัดตารางเรียนตารางสอน วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1/2567
  Home
|รายชื่อห้องเรียน |ตารางสอน |ตารางเรียน | ตารางการใช้พื้นที่ |หลักสูตรรายวิชา |แผนกวิชา |บุคลากร |คู่มือ|
| พิมพ์  | Login
1/2567
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
@------------@

ที่ชื่อสกุลระดับสถาบันการศึกษาวุฒิการศึกษาตำแหน่งแผนกหน้าที่พิเศษ---|---
1 นายธนานุวัช 1 1ทุกระดับ - - ครู ชำนาญการ แผนกวิชาช่างยนต์-
2 นายณัฐพงษ์ 1 1ทุกระดับ - - ครู ชำนาญการ แผนกวิชาช่างยนต์-
3 นายนรินทร์ 1 1ทุกระดับ - - พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์-
4 นายภูริพงศ์ 1 1ทุกระดับ - - ครู ชำนาญการ แผนกวิชาช่างยนต์-
5 นายอรรถวิทย์ 1 1ทุกระดับ - - ครู ชำนาญการ แผนกวิชาช่างยนต์-
6 นายครูสถานประกอบการ -ทุกระดับ - - ครู แผนกวิชาช่างยนต์-
7 นายสุรเชษฐ์ 1 ประทุมโคตรทุกระดับ - - ครู ชำนาญการ แผนกวิชาช่างยนต์หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
8 นายณัฐพงษ์ 2 2ทุกระดับ - - ครู ชำนาญการ แผนกวิชาช่างยนต์-
9 นายสุรเชษฐ์ ประทุมโคตรปริญญาตรี - ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ครู ชำนาญการ แผนกวิชาช่างยนต์หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
10 นายไพวัล เขียวแป้ปริญญาตรี - อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาช่างยนต์หัวหน้างานปกครอง
11 นายธนานุวัช ถาวิเศษปริญญาตรี - อส.บ.เทคโนโลยียานยนต์/ค.อ.ม.เครื่องกล ครู ชำนาญการ แผนกวิชาช่างยนต์หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
12 นายอรรถวิทย์ ตรีเหราอนุปริญญาตรี - อส.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ครู ชำนาญการ แผนกวิชาช่างยนต์หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
13 นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิลปริญญาตรี - ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาช่างยนต์หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
14 นายสุรเชษฐ์ ชูศรีอนุปริญญาตรี - ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ครู ชำนาญการ แผนกวิชาช่างยนต์หัวหน้างานอาคารสถานที่
15 นายณัฐพงษ์ เพียยุระอนุปริญญาตรี - ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ครู ชำนาญการ แผนกวิชาช่างยนต์-
16 นายพิชัย คำประเทืองอนุปริญญาตรี - ปทส.เครืองกล ครู แผนกวิชาช่างยนต์-
17 นายภูริพงศ์ อักษรพิมพ์อนุปริญญาตรี - วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล/วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล ครู ชำนาญการ แผนกวิชาช่างยนต์-
18 นายแสงชัย คงสมบัติอนุปริญญาตรี - ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์/ค.อ.บ.เครื่องกล ครู แผนกวิชาช่างยนต์หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
19 นายอุทัย แหลมฉลาดอนุปริญญาตรี - ปทส.เครื่องกล/ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์-
20 นายนรินทร์ สารภักดีปวส. - วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์-
21 นายพันฤทธิ์ แถลงศรีอนุปริญญาตรี - ปท.ส.เครืองกล พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์-
22 นายทรงเนตร ต้นสีนนท์อนุปริญญาตรี - วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์-
23 นายสุริยา เหล่ามาลาอนุปริญญาตรี - ปทส.เครื่องกล พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์-
24 นายวัชพล จำปานาอนุปริญญาตรี - ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์-
25 น.ส.มุขพิมาน กลางฮวดอนุปริญญาตรี - ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์-
26 นายคณิน ทองดีอนุปริญญาตรี - ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์-
27 นายศิโรวัสย์ 1 1ทุกระดับ - - ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต-
28 นายศิโรวัสย์ 2 2ทุกระดับ - - ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต-
29 นายเอกชัย 1  -ทุกระดับ - - ครูชำนาญการ แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต-
30 นายเอกชัย 2 -ทุกระดับ - - ครู ชำนาญการ แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต-
31 นายสัญญา 2 -ทุกระดับ - - ครู ชำนาญการ แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต-
32 นายสัญญา 1 -ทุกระดับ - - ครูชำนาญการ แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต-
33 นายครูสถานประกอบการ -ทุกระดับ - - ครู แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต-
34 นายเวคิน กิติราชอนุปริญญาตรี - ค.อ.บ.เครื่องกล ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต-
35 นายสัญญา พะมณีอนุปริญญาตรี - ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (ออกแบบการผลิต) ครู ชำนาญการ แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต-
36 นายสมิง อบมาอนุปริญญาตรี - ค.อ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ ครู ชำนาญการ แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต-
37 นายวีระมิตร ไชยชาติอนุปริญญาตรี - ปทส.เครื่องมือกล,ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิตหัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
38 นายประสิทธิ์ สุพรรณ์ปริญญาตรี - ปทส.ช่างเครื่องมือกล/ค.อ.ม.เครื่องกล ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิตหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
39 นายวีรพัฒน์ นามปัญญาปริญญาตรี - อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ/วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล ครู ชำนาญการ แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต-
40 นายธีระชัย เลิศนาวีพรปริญญาตรี - ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ-เครื่องมือกล/ศษ.ม.บริหารการศึกษา ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิตหัวหน้างานทะเบียน
41 นายอานุภาพ รบไพรินทร์อนุปริญญาตรี - ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ครู แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต-
42 นายเจริญ บุญใบปริญญาตรี - ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ/ค.อ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิตหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการผลิต
43 นายปริทัศน์ จันฤๅไชยอนุปริญญาตรี - ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ครู ชำนาญการ แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต-
44 นายเฉลิมพล นามปัดถาอนุปริญญาตรี - อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ ครู ชำนาญการ แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต-
45 ว่าที่ ร.ท.เอกชัย เสนาดีอนุปริญญาตรี - ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ครู ชำนาญการ แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต-
46 นายวชิรพันธุ์ ช้างศรีอนุปริญญาตรี - ค.อ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ ครู ชำนาญการ แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต-
47 น.ส.พัชรา วิคารมย์อนุปริญญาตรี - วท.บ.เทคโนโลยีการผลิต ครู แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต-
48 นายบุญเกิด พุทธระสุอนุปริญญาตรี - ค.อ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ ครู แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต-
49 นายศิโรวัสย์ ศรีหนองบัวอนุปริญญาตรี - ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต-
50 นายภูมินทร์ ไชยวรรณอนุปริญญาตรี - ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต-
51 นายเดชาธร ชุมมณเทียรอนุปริญญาตรี - อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต-
52 นายวีรยุทธ พลตรีอนุปริญญาตรี - ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (ออกแบบการผลิต) ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต-
53 นายธวัช สะตะอนุปริญญาตรี - อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต-
54 นายณรงค์ 1 ปานสวัสดิ์ทุกระดับ - - ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ-
55 นายกำธร 1 -ทุกระดับ - - ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ-
56 น.ส.ฝึกสอน 1 -ทุกระดับ - - ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ-
57 นายครูสถานประกอบการ -ทุกระดับ - - ครู แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ-
58 นายคทาวุธ อรรคษรอนุปริญญาตรี - ปทส.เทคนิคการผลิต (เชื่อมและประสาน) หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ-
59 นายคทาวุธ อรรคษรอนุปริญญาตรี - ปทส.เทคนิคการผลิต (เชื่อมและประสาน) ครู แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะหัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ
60 นายณรงค์ ปานสวัสดิ์อนุปริญญาตรี - ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ-
61 นายณรงค์ นามพรมมาอนุปริญญาตรี - ค.อ.บ.เชื่อม-ประสาน ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ-
62 นายณรงค์ โม้ลีปริญญาตรี - ปท.ส.เชื่อมและประสาน/คอ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ-
63 นางกาญจนา หนูแม้นอนุปริญญาตรี - ค.อ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ (เชื่อมและประสาน) ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ-
64 นายกำธร สรรพ์สมบัติอนุปริญญาตรี - ค.อ.บ. วิศวกรรมการเชื่อม ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ-
65 น.ส.นิลยา อัคษรอนุปริญญาตรี - ค.อ.บ.อุตสาหการ (เชื่อม-ประสาน) ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ-
66 นายครูสถานประกอบการ -ทุกระดับ - - ครู แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล-
67 นายบรรลือศักดิ์ ถีราวุฒิอนุปริญญาตรี - ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ(ออกแบบการผลิต)/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกลหัวหน้าแผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
68 นายศุภมิตร กิจเธาว์ทุกระดับ - วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล-
69 นางวรรณา พุทธาศรีทุกระดับ - วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ครู ชำนาญการ แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล-
70 นายรณชัย ยุ่งพรมมาทุกระดับ - ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ(ออกแบบการผลิต) ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล-
71 น.ส.กำไลทอง 1 1ทุกระดับ - - ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างก่อสร้าง-
72 นายครูสถานประกอบการ -ทุกระดับ - - ครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง-
73 นายไพบูลย์ เขียวรัมย์ทุกระดับ - ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา ครู แผนกวิชาช่างก่อสร้างหัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
74 นายนิรันดร์ คำเรืองศรีทุกระดับ - ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา แผนกวิชาช่างก่อสร้าง-
75 นายรณฤทธิ์ ฤทธิมนตรีทุกระดับ - ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา/ค.อ.ม.วิศวกรรมโยธา ครู ชำนาญการ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง-
76 นายสมเก่ง มาคำทุกระดับ - ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา/ค.อ.ม.วิศวกรรมโยธา ครู ชำนาญการ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง-
77 น.ส.กำไลทอง วรแสงทุกระดับ - วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการศึกษา ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างก่อสร้าง-
78 นายมานัส ยอดทองทุกระดับ - คอ.บ.วิศวกรรมโยธา,ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ครู ชำนาญการ แผนกวิชาสำรวจหัวหน้าแผนกวิชาช่างสำรวจ
79 ว่าที่ ร.ต.ธิดารัตน์ นฤพงษ์ทุกระดับ - วศ.บ.วิศวกรรมสำรวจ ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสำรวจ-
80 น.ส.พนิดา ศิริกรรณ์ทุกระดับ - วศ.บ.โยธา ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสำรวจ-
81 นายภานุมาศ ไชยสิงห์ทุกระดับ - ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสำรวจ-
82 น.ส.ศิรินภา ลุนชัยญาทุกระดับ - ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสำรวจ-
83 นายมานัส 1 -ทุกระดับ - - ครู ชำนาญการ แผนกวิชาสำรวจ-
84 นายครูสถานประกอบการ -ทุกระดับ - - ครู แผนกวิชาสำรวจ-
85 น.ส.เมสิณี นิลทะวัชทุกระดับ - ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา ครูผู้ช่วย แผนกวิชาโยธา-
86 น.ส.สุพิตรา ชัยเดชทุกระดับ - - ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาโยธา-
87 นายเรวัชชัย รอตเจริญทุกระดับ - วศ.บ.วิศวกรรมโยธา ครู แผนกวิชาโยธา-
88 นายสมมาตร คำภักดีทุกระดับ - วศ.บ.วิศวกรรมโยธา พนักงานราชการครู แผนกวิชาโยธา-
89 น.ส.สุจิตรา พุสิมมาทุกระดับ - ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาโยธา-
90 นายจิรวัฒน์ ภูลายยาวทุกระดับ - ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาโยธาหัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา
91 นายอนุวัติ พาระพัฒน์ทุกระดับ - ค.อ.ม.วิศวกรรมโยธา ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาโยธา-
92 นายฉัตรชัย พานิชทุกระดับ - ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาโยธา-
93 นายพรศักดิ์ นะคะจัดทุกระดับ - วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง ครู แผนกวิชาโยธา-
94 นายอุปถัมภ์ อุปลีทุกระดับ - วศ.บ.วิศวกรรมโยธา ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาโยธา-
95 น.ส.บุญฑริกา แสนหนองชาติทุกระดับ - คอบ.วิศวกรรมโยธา ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาโยธา-
96 นายอนุวัติ 1  -ทุกระดับ - - ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาโยธา-
97 นายจิรวัฒน์ 1 -ทุกระดับ - - ครู ชำนาญการ แผนกวิชาโยธา-
98 นายเรวัชชัย 1  -ทุกระดับ - - ครู ชำนาญการ แผนกวิชาโยธา-
99 นายครูสถานประกอบการ -ทุกระดับ - - ครู แผนกวิชาโยธา-
100 นายบัญญัติ พงษ์พิริยะเดชะทุกระดับ - สถ.บ.สถาปัตยกรรม/สถ.ม.สถาปัตยกรรม ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรมหัวหน้าแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
101 นางสุธาสินี ชมาฤกษ์ทุกระดับ - ส.ถบ.สถาปัตยกรรมศาสตร์ ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม-
102 น.ส.ปนิดา มาตนอกทุกระดับ - คอบ.สถาปัตยกรรม ครู ชำนาญการ แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม-
103 น.ส.สุทธิดา ไชยโสดาทุกระดับ - ส.ถบ.สถาปัตยกรรมศาสตร์ ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม-
104 นางสุธาสินี 1 1ทุกระดับ - - ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม-
105 นายครูสถานประกอบการ -ทุกระดับ - - ครู แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม-
106 นายอุทิศ วงษ์พัฒน์ทุกระดับ - ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า/คอ.ม.ไฟฟ้า ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
107 นายพุฒิพงศ์ ไชยราชทุกระดับ - ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า/ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
108 นายภานุพงศ์ หล้าสวยทุกระดับ - วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ/ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ครู ชำนาญการ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังหัวหน้างานพัสดุ
109 นายทักษิณ โสภาปิยะทุกระดับ - ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า/ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง-
110 นายเอกชัย สิมสาทุกระดับ - วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
111 นายพีระพงษ์ สาสิมมาทุกระดับ - ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า/ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง-
112 นายเพชร สำราญจิตต์ทุกระดับ - อส.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า พนักงานราชการครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง-
113 นายอรรถพงษ์ ภูบุญอบทุกระดับ - วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง-
114 นายทัดเทพ ชีวะโอสถทุกระดับ - วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครู ชำนาญการ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง-
115 นายคงกฤช ศิรินาคทุกระดับ - วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังหัวหน้างานการเงิน
116 นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชูทุกระดับ - วศ.บ.ไฟฟ้า ครู ชำนาญการ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังหัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
117 นายอนรรฆพนธ์ คลังชำนาญทุกระดับ - วศบ.ไฟฟ้ากำลัง ครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังหัวหน้าพัฒนาพลังงานทดแทนฯ
118 น.ส.ธัญพร ถานะทุกระดับ ็- ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า/ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง-
119 นายอนุศาสน์ ชะอ้อนทุกระดับ - ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง-
120 น.ส.จิตราภรณ์ สารภักดีทุกระดับ - คอบ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง-
121 นายธนกร หารวิชัยทุกระดับ - ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง-
122 นายกฤษิกร ศรีบุญทุกระดับ - ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครู ชำนาญการ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังหัวหน้างานความร่วมมือ
123 นายเสน่ห์ บริบูรณ์ทุกระดับ - ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครู ชำนาญการ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง-
124 นายชิษณุชา ดวงอภินันท์ทุกระดับ - ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง/ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ครู ชำนาญการ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังหัวหน้าสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
125 ส.ต.ท.ธวัชชัย วงศ์สายตาทุกระดับ - ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครูผู้ช่วย แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง-
126 ส.อ.ยุทธพงษ์ โยธาภักดีทุกระดับ - วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า พนักงานราชการครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง-
127 นายยุทธศาสตร์ น้อยศรีทุกระดับ - วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง-
128 นายประชา สุทธิโชติทุกระดับ - ศษ.ม.การบริหารการศึกษา,ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครู ชำนาญการ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง-
129 นายอุทิศ 1 1ทุกระดับ - - ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง-
130 น.ส.จิตราภรณ์ 1 1ทุกระดับ - - ครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง-
131 นายทักษิณ 1 1ทุกระดับ - - - แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง-
132 นายประชา 1 1ทุกระดับ - - ครู ชำนาญการ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง-
133 นายพุฒิพงษ์ 1 1ทุกระดับ - - ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง-
134 นายครูสถานประกอบการ -ทุกระดับ - - ครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง-
135 นายประชา 2 2ทุกระดับ - - ครู ชำนาญการ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง-
136 นายประชา 2 2ทุกระดับ - - ครู ชำนาญการ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง-
137 นายพิเชษฐ์ จันทรังศรีทุกระดับ - ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ครู ชำนาญการ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
138 นายสุวิจักขณ์ ประจันตะเสนทุกระดับ - ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์หัวหน้างานหลักสูตรพิเศษ
139 นายเอกรินทร์ มาวงษาทุกระดับ - ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม/ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ครู ชำนาญการ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์-
140 นายสิทธิพร ไกรยวงศ์ทุกระดับ - อส.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์-
141 นายเฉลิมเกียรติ ถีอาสนาทุกระดับ - อส.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/วท.ม.การศึกษาวิทยาศาสตร์(คอมพิวเตอร์)/ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ครู ชำนาญการ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
142 นายอัมพล เจริญนนท์ทุกระดับ - วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/ค.ม.การบริหารการศึกษา ครู ชำนาญการ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์-
143 นายรณชัย มรกตศรีวรรณทุกระดับ - ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/ค.อ.ม.ไฟฟ้า ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์-
144 นายกล้าณรงค์ คำบึงกลางทุกระดับ - คอบ.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ครู ชำนาญการ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
145 นายพิชญ์พล จิตพิมลมาศทุกระดับ - ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
146 นายสมชาย คุณสมบัติทุกระดับ - คอ.ม.ไฟฟ้า,วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
147 นายสาคร แถวโนนงิ้วทุกระดับ - อส.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
148 นายธาตรี สุภาระโยธินทุกระดับ - คอ.ม.ไฟฟ้า,ปทส.ไฟฟ้าสื่อสาร ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
149 นายประณต ปิยมาพรชัยทุกระดับ - อส.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/ศษ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์-
150 นายดนุพล ชุมชนสัมพันธ์ทุกระดับ - อสบ.อิเล็กทรอนิกส์ พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์-
151 น.ส.คัทลียา กันทังทุกระดับ - ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษ
152 นายพิเชษฐ์ 1 -ทุกระดับ - - ครู ชำนาญการ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์-
153 นายธาตรี 1 -ทุกระดับ - - ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์-
154 นายครูสถานประกอบการ -ทุกระดับ - - ครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์-
155 นายสิทธิพร 1 1ทุกระดับ - - ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์-
156 นายอัมพล1 1ทุกระดับ - - ครูชำนาญการ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์-
157 นายเฉลิมเกียรติ1 1ทุกระดับ - - - แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์-
158 นายอภินันท์ ก้อนมณีทุกระดับ - ค.อ.ม.ไฟ้า,ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหัวหน้างานบุคลากร
159 นายบัณฑิต จันทร์พุฒทุกระดับ - ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ครู ชำนาญการ แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหัวหน้าแผนกวิชาโทรคมนาคม
160 นายครูสถานประกอบการ -ทุกระดับ - - ครู แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม-
161 นายอภินันท์ 1 1ทุกระดับ - - ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม-
162 นายบัณฑิต 1 1ทุกระดับ - - ครู ชำนาญการ แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม-
163 นางบังอร พลมิตรทุกระดับ - วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
164 นายมัธยม อ่อนจันทร์ทุกระดับ - วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ-
165 น.ส.ศรารัตน์ วรรณแจ่มทุกระดับ - วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ครู แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ-
166 นายปรัชญา ฤทธิ์ตาทุกระดับ - วท.บ.เวชนิทัศน์ ครู แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ-
167 นายจำรูญ กาพย์ไกรแก้วทุกระดับ - วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ครู ชำนาญการ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ-
168 น.ส.เปรมิกา พุทธาทุกระดับ - วท.บ.คอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย ครูผู้ช่วย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ-
169 น.ส.เนตรสกาว พิกุลทองทุกระดับ - ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์ ครูอัตราจ้าง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ-
170 น.ส.เนตรสกาว 1 -ทุกระดับ - - ครูอัตราจ้าง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ-
171 นายครูสถานประกอบการ -ทุกระดับ - - ครู แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ-
172 นายวชิรปัญญา ปัญญาว่องทุกระดับ - อส.บ.อิเล็กทรอนิกส์ ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
173 นายมนัส จันนามอมทุกระดับ - ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-
174 นายนเรศวร์ ศุภลักษณศึกษากรทุกระดับ - ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ครู แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-
175 นายครูสถานประกอบการ -ทุกระดับ - - ครู แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-
176 นายมนัส 1 1ทุกระดับ - - ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-
177 นายนเรศวร์ 1 1ทุกระดับ - - ครู แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-
178 นายวชิรปัญญา 1 1ทุกระดับ - - ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-
179 นายกิตติโรจน์ โชติชื่นทุกระดับ - ค.อ.บ.เครื่องกล/ค.อ.ม.เครื่องกล พนักงานราชการครู แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมหัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
180 นายธีระศักดิ์ คงเอมทุกระดับ - ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ(เครื่องมือกล) ครู ชำนาญการ แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม-
181 น.ส.อัจฉราพร พลประถมทุกระดับ - ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ครูผู้ช่วย แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม-
182 นายจรูญ กองบุญธรรมทุกระดับ - ค.อ.บ.อุตสาหการ-เครื่องมือกล ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม-
183 น.ส.สุปาณี วงศ์พระจันทร์ทุกระดับ - วศ.บ.วิศวกรรมการผลิต ครู ชำนาญการ แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
184 นาย ธีระศักดิ์ 1 1ทุกระดับ - - ครู ชำนาญการ แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม-
185 นายกิตติโรจน์ 1 1ทุกระดับ - - พนักงานราชการครู แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม-
186 นายครูสถานประกอบการ -ทุกระดับ - - ครู แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม-
187 นายพีรวัส รัตนโชติทุกระดับ - วศ.บ.หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ครู แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์-
188 นางเพ็ญนภา สีแก้วสิ่วทุกระดับ - ปวส.อิเล็กทรอนิกส์,ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ครู ชำนาญการ แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์หัวหน้าแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยุนต์
189 นายครูสถานประกอบการ -ทุกระดับ - - ครู แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์-
190 นายพีรวัส 1 -ทุกระดับ - - ครูผู้ช่วย แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์-
191 น.ส.เพ็ญนภา 1 1ทุกระดับ - - ครู แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์-
192 นายธีระ ไสโม้ทุกระดับ - ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า พนักงานราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน-
193 นางนภาภรณ์ สาผิวทุกระดับ - บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐานหัวหน้างานบัญชี
194 นายรังษี เวียงวิเศษทุกระดับ - ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ครู แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน-
195 นายอภิสิทธิ์ กล่ำสกุลทุกระดับ - ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐานผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
196 นางกิ่งผกา กองพลทุกระดับ - บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ศศ.ม.การบริหารการศึกษา ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐานหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
197 นายพัชรวัฒน์ จารุตันทุกระดับ - กศ.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ครูผู้ช่วย แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน-
198 น.ส.วรรณิดา หวังทรัพย์ทุกระดับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ บธ.บ.นวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ป.โท มหาวิทยาลัยขอนแก่่น) แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน-
199 น.ส.ศรัญญา สีละทุกระดับ - อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ/วศ.ม.วิศวกรรมพลังงาน ครู แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน-
200 นายรังสรรค์ เสนาสิงห์ทุกระดับ - ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา/คอ.บ.อุตสาหการ ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานหัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
201 นายทรงกลด ลุนคุณทุกระดับ - ค.อ.บ.เชื่อมประกอบ/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน-
202 นายศุภชัย แสงบัวท้าวทุกระดับ - ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการเชื่อมประกอบ/วศ.ม.วิศวอุตสาหการ ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน-
203 นายเจษฎากร เกียนมะเริงทุกระดับ - คอบ.เครื่องมือกล ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน-
204 นายประเสริฐ วิสาคามทุกระดับ - ปทส.(เชื่อมและประสาน) ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน-
205 น.ส.รัตน์ฐิตา จันทร์อ่อนทุกระดับ - บธ.บ.การจัดการ ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พื้นฐาน-
206 น.ส.วรญา ภาวะศิลป์ทุกระดับ - บธ.ม.การจัดการทั่วไป/ค.บ.พลศึกษา ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พื้นฐาน-
207 นางกรุณา ศรีสถานทุกระดับ - วท.บ.สถิติ/ศ.ม.เศรษฐศาสตร์ ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พื้นฐาน-
208 นายอัศชาติ อาศิรกานต์ทุกระดับ - กศ.บ.พลศึกษา/ศษ.ม.บริหารการศึกษา ครู ชำนาญการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พื้นฐาน-
209 นายเรืองศักดิ์ แสวงสุขทุกระดับ - ค.บ.พลศึกษา ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พื้นฐาน-
210 นายชโลธร พิมพ์จักรทุกระดับ - ศษ.บ.พลศึกษา ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พื้นฐาน-
211 นายอุกฤษ เหมมีทุกระดับ - ค.บ.พลศึกษา ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พื้นฐาน-
212 น.ส.จารุริณ โสหาทุกระดับ - ศศ.บ.รัฐศาสตร์ ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พื้นฐาน-
213 นายเรืองศักดิ์ เรืองไชยทุกระดับ - ค.บ.สังคมศึกษา พนักงานราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พื้นฐาน-
214 น.ส.กัญญาณี แนวสุภาพทุกระดับ - ค.บ.ภาษาไทย ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พื้นฐาน-
215 นายนฤพนธ์ สุริฉายทุกระดับ - ศศ.บ.ภาษาไทย ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พื้นฐาน-
216 น.ส.ไฉทยา นามเชียงใต้ทุกระดับ - ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ/กศ.ม.ภาษาอังกฤษ ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พื้นฐานหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
217 นางอนุธิดา อาศิรกานต์ทุกระดับ - ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ ครู ชำนาญการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พื้นฐานผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
218 นางวราพร สิมมาทุกระดับ - ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ/ศษ.ม.หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พื้นฐาน-
219 นางณัทกาญจน์ ภูมิธนสวัสดิ์ทุกระดับ - ค.บ.อังกฤษ/ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน ครู ชำนาญการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พื้นฐานหัวหน้างานกิจกรรม นักเรียนนักศึกษา
220 นางทองสุข ลีลาดทุกระดับ - ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ/ค.ม.ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พื้นฐาน-
221 นางนภัสสร หินเธาว์ทุกระดับ - ค.บ.อังกฤษ/บธ.บ.การตลาด/ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ ครู ชำนาญการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พื้นฐาน-
222 นายแทนไท เกาะลุนทุกระดับ - ศน.บ.ภาษาอังกฤษ/กศ.ม.จิตวิทยาการศึกษา ครู ชำนาญการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พื้นฐาน-
223 นางรุ่งเรือง อินทนพทุกระดับ - ค.บ.ภาษาอังกฤษ ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พื้นฐานหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
224 นายรัฐวิทย์ มาตย์สาลีทุกระดับ - คบ.ภาษาอังกฤษ/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ครู ชำนาญการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พื้นฐานหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน/ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
225 นายกฤษมงคล เวียงนนท์ทุกระดับ - กศ.บ.สังคมศึกษา/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พื้นฐาน-
226 นางวราชิณี สิทธิวุฒทุกระดับ - ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป/กศ.ม.วิทยาศาสตร์ ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พื้นฐาน-
227 นายศิลปชัย บุญรักษาทุกระดับ - ค.บ.ฟิสิกส์ ครู ชำนาญการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พื้นฐาน-
228 น.ส.ชวนิดา ประแดงปุยทุกระดับ - ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พื้นฐานหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
229 น.ส.วิมลศิลป์ หลงโสกเชือกทุกระดับ - ค.บ.ฟิสิกส์/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พื้นฐาน-
230 น.ส.เจติยา ค่อมสิงห์ทุกระดับ - ค.บ.วิทยาศาสตร์ ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พื้นฐาน-
231 น.ส.สุพรรษา อเนกบุณย์ทุกระดับ - วท.บ.สถิติประยุกต์/วท.ม.สถิติประยุกต์/ปร.ด.วิจัยวัดผลและสถิติการศึกษา ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พื้นฐานหัวหน้าแผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ พื้นฐาน
232 นางสลิลทิพย์ ชำปฏฺทุกระดับ - ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน,ค.บ.คณิตศาสตร์ ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พื้นฐาน-
233 นายไพโรจน์ นาชัยสิทธิ์ทุกระดับ - วท.บ.สถิติประยุกต์ ครู ชำนาญการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พื้นฐาน-
234 นางสุภิญญา วรศักดิ์ทุกระดับ - วท.บ.สถิติประยุกต์/ศษ.ม.หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์ ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พื้นฐาน-
235 น.ส.เกสร์ชุญาณ์ ไชยพิมพ์ทุกระดับ - วท.บ.คณิตศาสตร์ ครู ชำนาญการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พื้นฐาน-
236 นายภานุวัฒน์ นิลศรีทุกระดับ - ค.อ.บ.อุตสาหกรรมเครื่องกล ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชายานยนต์ไฟฟ้าหัวหน้าแผนกวิชายานยนต์ไฟฟ้า/หัวหน้าโครงการพิเศษและการบริการชุมชน/หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยียานยนต์
237 นายมานิตย์ จันมีทุกระดับ - วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ครูผู้ช่วย แผนกวิชายานยนต์ไฟฟ้า-
238 นายภานุวัฒน์ 1 1ทุกระดับ - - ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชายานยนต์ไฟฟ้า-
239 นายภานุวัฒน์ 2 2ทุกระดับ - - ครู ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชายานยนต์ไฟฟ้า-
240 นายมานิตย์ 1 1ทุกระดับ - - ครูผู้ช่วย แผนกวิชายานยนต์ไฟฟ้า-
241 นายครูสถานประกอบการ -ทุกระดับ - - ครู แผนกวิชายานยนต์ไฟฟ้า-
242 นายจำรูญ กาพย์ไกรแก้วปริญญาตรี ม.ขอนแก่น วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ครู หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
243 น.ส.วิชาดา ทำเนาว์อนุปริญญาตรี - บธ.บ.การจัดการทั่วไป/บธ.ม.การจัดการ จนท.งานพัฒนาหลักสูตร พนักงานราชการ-
regkktech
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 67 หมู่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 043 221290 โทรสาร 043 222291
Copyright ® 2003-2024 All right reserved. Do not duplicate in any script & form. 
มีปัญหาเกี่ยวกับระบบติดต่อ SmartProjects