ปวช.1
ชย.1/1 ช่างยนต์ (67)
ชย.1/2 ช่างยนต์ (67)
ชย.1/3 ช่างยนต์ (67)
ชย.1/4 ช่างยนต์ (67)
ชย.1/5 ช่างยนต์ (67)
ชย.1/6 ช่างยนต์ (67)
ชย.1/7 ช่างยนต์ (67)
ชย.1/9 ช่างยนต์ (67) ระยะสั้น
ชย.1/11 ช่างยนต์ (67) ระยะสั้น
ชย.1/12 ช่างยนต์ (67) ระยะสั้น
ชก.1/1 ช่างกลโรงงาน (67)
ชก.1/2 ช่างกลโรงงาน (67)
ชก.1/3 ช่างกลโรงงาน (67)
ชก.1/4 ช่างกลโรงงาน (67)
ชก.1/5 ช่างกลโรงงาน (67)
ชช.1/3 ช่างเชื่อมโลหะ (67) เรือนจำ
ชช.1/5 ช่างเชื่อมโลหะ (67) ระยะสั้น
ชช.1/6 ช่างเชื่อมโลหะ (67) ระยะสั้น
ชช.1/7 ช่างเชื่อมโลหะ (67) ระยะสั้น
ชช.1/8 ช่างเชื่อมโลหะ (67) ระยะสั้น
ชช.1/9 ช่างเชื่อมโลหะ (67) ระยะสั้น
ชช.1/10 ช่างเชื่อมโลหะ (67) ระยะสั้น
ชฟ.1/1 ช่างไฟฟ้า (67)
ชฟ.1/2 ช่างไฟฟ้า (67)
ชฟ.1/3 ช่างไฟฟ้า (67)
ชฟ.1/4 ช่างไฟฟ้า (67)
ชฟ.1/5 ช่างไฟฟ้า (67)
ชฟ.1/6 ช่างไฟฟ้า (67)
ชฟ.1/7 ช่างไฟฟ้า (67)
ชฟ.1/9 ช่างไฟฟ้า (67) ระยะสั้น
ชฟ.1/10 ช่างไฟฟ้า (67) ระยะสั้น
ชฟ.1/11 ช่างไฟฟ้า (67) ระยะสั้น
ชฟ.1/12 ช่างไฟฟ้า (67) ระยะสั้น
ชฟ.1/13 ช่างไฟฟ้า (67) ระยะสั้น
ชฟ.1/14 ช่างไฟฟ้า (67) ระยะสั้น
ชอ.1/1 อิเล็กทรอนิกส์ (67)
ชอ.1/2 อิเล็กทรอนิกส์ (67)
ชอ.1/5 อิเล็กทรอนิกส์ (67) เรือนจำ
ชอ.1/7 อิเล็กทรอนิกส์ (67) ระยะสั้น
ชอ.1/11 อิเล็กทรอนิกส์ (67) ระยะสั้น
ชอ.1/12 อิเล็กทรอนิกส์ (67) ระยะสั้น
ชส.1/1 ช่างก่อสร้าง (67)
ชถ.1/1 สถาปัตยกรรม (67)
ชร.1/1 เทคนิควิศวกรรมสำรวจ (67)
ชธ.1/1 โยธา (67)
ชธ.1/2 โยธา (67)
ชธ.1/3 โยธา (67)
ชทท.1/1 เทคโนโลยีสารสนเทศ (67)
ชทท.1/2 เทคโนโลยีสารสนเทศ (67)

ปวช.2
ชย.2/1 ยานยนต์
ชย.2/2 ยานยนต์
ชย.2/3 ยานยนต์
ชย.2/5 ยานยนต์
ชย.2/7 ยานยนต์
ชก.2/1 ช่างกลโรงงาน
ชก.2/2 ช่างกลโรงงาน
ชก.2/3 ช่างกลโรงงาน
ชก.2/4 ช่างกลโรงงาน
ชช.2/3 ช่างเชื่อมโลหะ
ชฟ.2/1 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.2/2 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.2/3 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.2/5 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.2/7 ไฟฟ้ากำลัง
ชอ.2/1 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.2/2 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.2/3 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.2/5 อิเล็กทรอนิกส์
ชส.2/1 ช่างก่อสร้าง
ชถ.2/1 สถาปัตยกรรม
ชร.2/1 สำรวจ
ชบ.2/1 เขียนแบบเครื่องกล
ชธ.2/1 โยธา
ชธ.2/2 โยธา
ชธ.2/3 โยธา
ชม.2/1 เมคคาทรอนิกส์
ชทท.2/1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชทท.2/2 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปวช.3
ชย.3/1 ยานยนต์
ชย.3/2 ยานยนต์
ชย.3/3 ยานยนต์
ชย.3/4 ยานยนต์
ชย.3/5 ยานยนต์
ชย.3/7 ยานยนต์
ชย.3/9 ยานยนต์
ชก.3/1 ช่างกลโรงงาน
ชก.3/2 ช่างกลโรงงาน
ชก.3/3 ช่างกลโรงงาน
ชก.3/5 ช่างกลโรงงาน
ชก.3/7 ช่างกลโรงงาน
ชช.3/3 เชื่อมโลหะ
ชช.3/5 เชื่อมโลหะ
ชฟ.3/1 ช่างไฟฟ้า
ชฟ.3/2 ช่างไฟฟ้า
ชฟ.3/3 ช่างไฟฟ้า
ชฟ.3/4 ช่างไฟฟ้า
ชฟ.3/5 ช่างไฟฟ้า
ชอ.3/1 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.3/3 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.3/5 อิเล็กทรอนิกส์ (เรือนจำ)
ชอ.3/7 อิเล็กทรอนิกส์ (เรือนจำ)
ชส.3/1 ช่างก่อสร้าง
ชถ.3/1 สถาปัตยกรรม
ชร.3/1 ชร.3/1 สำรวจ
ชธ.3/1 โยธา
ชธ.3/3 โยธา
ชทท.3/1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชทท.3/2 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปวส.1
สอย.1/1 เทคนิคยานยนต์ (67)
สอย.1/2 เทคนิคยานยนต์ (67)
สอย.1/5 เทคนิคยานยนต์ (67)
สอย.1/6 เทคนิคยานยนต์ (67)
สอย.1/7 เทคนิคยานยนต์ (67)
สอย.1/8 เทคนิคยานยนต์ (67)
สอย.1/9 เทคนิคยานยนต์ (67)
สอย.1/10 เทคนิคยานยนต์ (67)
สยฟ.1/1 เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า (67)
สอผ.1/1 เทคนิคการผลิต (67)
สอผ.1/2 เทคนิคการผลิต (67)
สอผ.1/3 เทคนิคการผลิต (67)
สอผ.1/4 เทคนิคการผลิต (67)
สอผ.1/5 เทคนิคการผลิต (67)
สอผ.1/6 เทคนิคการผลิต (67)
สอผ.1/7 เทคนิคการผลิต (67)
สอผ.1/8 เทคนิคการผลิต (67)
สอผ.1/11 เทคนิคการผลิต (67)
สอก.1/1 เทคนิคอุตสาหกรรม (67)
สอก.1/2 เทคนิคอุตสาหกรรม (67)
สอก.1/3 เทคนิคอุตสาหกรรม (67)
สอก.1/4 เทคนิคอุตสาหกรรม
สอฟ.1/1 ไฟฟ้า (67)
สอฟ.1/2 ไฟฟ้า (67)
สอฟ.1/3 ไฟฟ้า (67)
สอฟ.1/4 ไฟฟ้า (67)
สอฟ.1/5 ไฟฟ้า (67)
สอฟ.1/6 ไฟฟ้า (67)
สอฟ.1/7 ไฟฟ้า (67)
สอฟ.1/8 ไฟฟ้า (67)
สอฟ.1/9 ไฟฟ้า (67)
สอฟ.1/10 ไฟฟ้า (67)
สออ.1/1 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (67)
สออ.1/3 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (67)
สอส.1/1 ช่างก่อสร้าง (67)
สอส.1/3 ช่างก่อสร้าง (67)
สอถ.1/1 เทคนิคสถาปัตยกรรม (67)
สอถ.1/3 เทคนิคสถาปัตยกรรม (67)
สอร.1/1 เทคนิควิศวกรรมสำรวจ (67)
สอร.1/3 เทคนิควิศวกรรมสำรวจ (67)
สอธ.1/1 โยธา (67)
สอธ.1/3 โยธา (67)
สอธ.1/4 โยธา (67)
สอธ.1/5 โยธา (67)
สอค.1/1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (67)
สอค.1/2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (67)
สทท.1/1 เทคโนโลยีสารสนเทศ (67)
สทท.1/2 เทคโนโลยีสารสนเทศ (67)

ปวส.2
สอย.2/1 เทคนิคยานยนต์
สอย.2/2 เทคนิคยานยนต์
สอย.2/5 เทคนิคยานยนต์
สอย.2/6 เทคนิคยานยนต์
สอย.2/7 เทคนิคยานยนต์
สอย.2/9 เทคนิคยานยนต์
สอย.2/10 เทคนิคยานยนต์
สอผ.2/1 เครื่องมือกล
สอผ.2/2 เครื่องมือกล
สอผ.2/5 เครื่องมือกล
สอผ.2/6 เครื่องมือกล
สอผ.2/7 เครื่องมือกล
สอผ.2/8 เครื่องมือกล
สอผ.2/9 ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
สอห.2/1 เทคนิคโลหะ
สอห.2/3 เทคนิคโลหะ
สอฟ.2/1 ไฟฟ้า
สอฟ.2/2 ไฟฟ้า
สอฟ.2/3 ไฟฟ้า
สอฟ.2/4 ไฟฟ้า
สอฟ.2/5 ไฟฟ้า
สอฟ.2/6 ไฟฟ้า
สอฟ.2/7 ไฟฟ้า
สอฟ.2/8 ไฟฟ้า
สอฟ.2/9 ไฟฟ้า
สอฟ.2/11 ไฟฟ้า (ทวิภาคี)
สออ.2/1 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สออ.2/3 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สออ.2/4 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สอส.2/1 ก่อสร้าง
สอส.2/3 ก่อสร้าง
สอถ.2/1 เทคนิคสถาปัตยกรรม
สอถ.2/3 เทคนิคสถาปัตยกรรม
สอร.2/1 สำรวจ
สอร.2/3 สำรวจ
สอข.2/1 ออกแบบและเขียนแบบการผลิต
สอข.2/3 ออกแบบและเขียนแบบการผลิต
สอก.2/1 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
สอก.2/2 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
สอก.2/3 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
สอก.2/4 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
สอก.2/5 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
สอท.2/1 เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม
สอท.2/3 เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม
สอธ.2/1 โยธา
สอธ.2/2 โยธา
สอธ.2/3 โยธา
สอธ.2/4 โยธา
สอธ.2/5 โยธา
สอม.2/1 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
สอม.2/3 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
สอค.2/1 คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย
สอค.2/2 คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย
สยฟ.2/1 สยฟ.2/11 ยานยนต์ไฟฟ้า
สทท.2/1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
สทท.2/2 เทคโนโลยีสารสนเทศ

regkktech